12ماهی

PISCES

علامت مشخصه

سفیروت

 پایه و اساس ، יסור

نام عبری

ודגים

خصوصیات مهم

 خیرخواه، خیالباف

نام لاتین

 PISCES

لفظ کلام

 من باور می کنم

نام فارسی

 ماهی

حساسیت های کالبدی

 پاها، پنجه ها

نام عربی

 حوت

مستعد به بیماری های

 اعصاب، گوارشی

نام هندی

 MEENA

سنگ جواهر

 یشم ، ישפה

سیاره حاکم

 نپتون

فلز

 پلاتینیم

علامت سیاره

Ψ

روز خوش یمن

 جمعه

عنصر

 آب

عدد شانس

 2 و 6

ماهیت

 بی ثبات

رنگ ها

 سبز، ارغوانی تیره

طبیعت

 منفی – باردار

گلها

 سوسن سفید، زنبق، نرگس

جنسیت

 مونث – سرد

سبط

 بنیامین ، בנימין

دوازدهمين و آخرين صور فلكي در منطقه البروج، حوت يا ماهي است.
دوگانگي
اين ماه، نشان آدمي استوار، پراحساس، تودار، جذاب، دست و دلباز، رفيق باز، مهربان، هنرمند، زودرنج؛ ولي با گذشت، با توانايي درك بالا، روحية حساس و خلق و خوي ويژه است. گرچه گاهي نشانه اي از دوگانگي را مي توان در ماهي حس كرد.
ماهي و گذشت
المنت يا عنصر ماهي، آب است. چنان كه گفتيم، ايشان آدم هاي حساس و زودرنجي هستند كه گاهي به نقطه اي از زندگي مي رسند كه مجبورند گذشت كنند.
احساسات؛ قدرت و ضعف
بايد بدانيد چنانچه احساس هاي آنها برپاية ضعف قرارگرفته باشد، به آساني تحت تاثير افكار ديگران قرار مي گيرند؛ يعني، آدمي كه احساساتي باشد، نمي توان از او توقع رفتار منطقي داشت؛ زيرا پاية احساس، همواره قوي و نيرومند نيست.
براي همين است كه همة دشواري ها و مشكلات پديد مي آيد. اگر هم احساس ماهي در ميدان قدرت باشد، به سادگي، ديگران را تحت تاثير و نفوذ خود قرار مي دهد.
طرح و نماد ماهي
سمبل يا نماد حوت، نشان اين گفته است و آن طرحي از «دو ماهي» است كه در خلاف جهت هم قرار گرفته اند و اين ويژگي ها را آفريده اند.
معنويت، فراگيري، نيك نهادي
زادگان برج حوت يا «داگيم» عبري، در قياس با ديگر ماه هاي صور فلكي، از نظر عاطفي، حساس تر بوده، نيروي تله پاتيك، معنوي، انديشه هاي تخيلي، رويايي و هنري بسياري دارند. چنان كه مي توانند هر چيزي را به تندي و با شتاب فراگرفته، با روحية نيك، طبع بلند و گشاده رويي، دشواري ها را آسان گيرند.
تعصب و بي ثباتي
ماهي تا حدودي جاه طلب و بلند پرواز به نظر مي آيد و تعصب و حساسيت بسياري به انديشه ها و عقايد خود دارد؛ ولي در كل، استوار و ثابت قدم نيست و بسيار زود، تغيير جايگاه و موضوع مي دهد.
رهاورد مسئوليت
براي همين است كه اگر هنگام قبول مسئوليت يا انجام دادن كاري، مستقل عمل كند، به پيروزي چشم گيري نرسيده، پياپي در تشويق و نگراني خواهد بود.
مسئوليت: راه نمايي و مشورت
در واقع، وي را بايد همواره به سوي كار تشويق كرد، راند و هل داد. او هم بايد با ديگران در امور خود مشورت و نظرسهجي كند و راه نمايي بخواهد. نيز اگر اين كارها زير نظر خودي فردي باشد بهتر است؛ زيرا بازده كار، دوبرابر خواهد بود و مسووليت هم به بهترين گونه انجام خواهد يافت.
ماهي، وارث خوشه
زادگاه ماه هندي MEENA يا عبري ודגים، وارث ويژگي سنبله يا בּתוֹלָה بوده، كم و بيش رفتارهاي Virgo و از جمله: خيرخواهي، شكيبايي، صلح طلبي، فروتني، كوشش در علم و دانش و نيك سيرتي را به ميراث گرفته اند.
نيروي نپتون
با اثر نيروي نپتون بر ماهي كه سياره اي حاكم، داراي عنصر آب و احساس هاي بالاست، علاقه به آرامش، سفر و به ويژه دريايي، كاوش در گوشه ها و نقاط پر رمز و راز و اسرارگونه، عشق، كمال، گردش، موسيقي و هنر نمودار مي شود.
پيروزي
بايد بدانيد كه زادگان ماه لاتين Pisces، با بهره گيري درست از نيروي موجود، نه تنها بر مشكلات و نقاط ضعف خويش چيره مي شوند كه در راستاي رسيدن به تكامل و اهداف مثبت خود در فراز و نشيب زندگي، مي توانند پيروزي بيشتري را به دست آورند و زندگي را هم با سر بلندي سپري كنند.
ماه عبري آدار
حوت، برابر با ماه عبري «آدار» بوده كه در فرهنگ موسوي يا يهودي، نشانة انس، الفت و عشق به زندگي است. نيز بهترين فرصت براي زدودن دل ها از ترديد، دودلي، شك و جاي گزيني اتكا به نفس، حقيقت و قدرت اطمينان است.
حضرت موسي و آدار
هم چنين هفتم ماه عبري «آدار» روز تولد و درگذشت حضرت موسي بن عمران، در 120 سالگي است.
پوريم و آدار
در سيزدهم اين ماه، روزه و تنگ ناي يهوديان است كه در پي آن يا روزهاي 14 و 15 آدار، جشن و عيد مهم و بزرگ پوريم، به معناي «قرعه افكندن» جا دارد. اين عيد، سرچشمة ايراني-یهودی دارد.
اهميت افكار ماهي
از ديگر ويژگي هاي روشن و مشخص متولد ماه حوت، احتياط و وابستگي به تصور، ذهنيت و پندارهاي رويايي خود است. از اين رو، آن چه برايش ارزش مند و مهم است، حضور، چگونگي و هويت انديشه، اخلاق، خوي و خصلت هاي دروني وي است، يعني او به افكار خود بسيار اهميت مي دهد.
خودخواهي ظاهري
همين سبب مي شود تا گاهي نزديكان، نسبت به آنها داوري و قضاوت نادرست داشته باشند و ايشان خودخواه يا خودپسند بپندارند.
ژرفاي انديشه ها
ماهي ها دوست دارند، بيشتر انديشه ها و باورهايشان به عمل تبديل شود و از اين رو، در ژرفاي اشياي پيرامون خود و حتي درون خودشان غرق مي شوند.
تنهايي و تصوف
بيشتر زادگان ماه هندي MEENA، عاشق تجرد و تنهايي هستند و به دين، مذهب و دانش تصوف يا صوفي گري و هنر، بيش از زادگان ديگر ماه ها مي گرايند.
اثر مارس
با اثر سياره مارس بر اين ماه، آسيب بيشتري پديد مي آيد. چنان كه وجودشان را تنفر و ناراحتي فراگرفته، بازتاب آن را با اخم، ترش رويي و قهر مي نمايند. اعتماد به نفس آنها سست شده، رفتار شگفت و ناپيش بيني را از خود نشان مي دهند.
درون گرايي و پنهان كاري
در پي اين حالت، درون گرايي گزيده؛ دوست دارند كه كارها را در خفا و دور از چشم ديگران انجام دهند.
اثر ماه
ماهي، موجودي احساسي است كه جذب زمينه هاي حسي و عاطفي مي شود، به گونه اي كه با تاثير نيروي سياره ماه بر او، همانند روحي اسفنجي، انديشه و احساس هاي ديگران را به طور كامل به خود مي كشد و جذب مي كنند.
زودرنجي و انزوا
اين تاثير، گاه چنان نيرومند است كه مي تواند با كوچك ترين رفتار منفي آزرده خاطر شده، احساس نااميدي و ياس كند. پس بي درنگ به گوشة انزوا و عزلت پناه برده و براي مدتي تنهايي برمي گزيند.
پشتيباني و شكيبايي
ماهي، آمادة افسردگي و آسيب ديدگي هم است و چنان چه بداند كه زير چتر حمايت و پشتيباني شما و ديگران جا مي گيرد، مي تواند با بردباري و شكيبايي، خطاهاي شما و همه را ناديده گرفته، در برابر واكنش هاي زشت و ناهنجار، صبور باشد.
افسردگي
اگر جز اين ها باشد، افسردگي و افكار پريشان و نامنظم اوست كه سودي برايش به ارمغان نمي آورد؛ زيرا بيشتر ماهي ها مي پندارند كه نزديكان ايشان در جبهة مخالف آنها بوده، در هر وضعي، ديگران را مقصر مي دانند.
رهاورد پذيرفتن
بايد بدانيد با پيدايش چنين پديده اي، اگر به ماهي اطمينان خاطر بدهيد كه انديشه يا رفتارش پذيرفتني و مورد تاييد است، فرد بسيار كوشا، مثبت و مفيدي خواهد شد.
اثر ونوس و هنر
با تاثير سيارة ونوس بر حوت، ذوق و قريحة هنري و شكوفايي آن در ماهي پديد مي آيد. براي همين است كه بيشتر آهنگ سازان، شاعران، نقاش ها و هنرمندان چيره دست، در اين ماه به دنيا آمده اند.
پنهان كردن احساس
زادگان ماه عبري «ודגים» بسيار پراحساس هستند؛ ولي با بودن احساس لبريز و فراوان مي كوشند تا اين احساس ها را پنهان كنند؛ زيرا بر اين باورند كه اگر ديگران حس و عاطفة ماهي را درك نكنند، درنيابند يا مهر و محبت او را رد كنند، ايشان دچار آسيب مي شوند. پس ماهي ها احساس انبوه خود را نمي نمايند تا آسيب هم نبينند.
عشق به خانواده و ديگران
ماهي به خانوادة خود، عشق ژرف ناك و عميقي دارد و مي كوشد تا چنان چه لازم باشد، به ديگران هم محبت و ياري برساند.
جذب و جلب
گفتيم كه او احساس خود را پنهان و مخفي مي دارد؛ ولي چون علاقه مند است كه دوستان بسياري داشته باشد و همه راجلب كند، در اين رفتار، بازنگري و تجديدنظر كلي مي كند تا ديگران سويش جذب شوند.
راه عشق ورزي و سكوت
وي در ميدان عشق ورزي نمي داند كه با چه روشي به عشق و مهر خود اعتراف كند، آن را بنمايد يا از چه راهي پيش گام شود. براي همين است، تا از او خواسته يا پرسشي نشود، هرگز عقيده، نظريه و انديشه اش را نمي گويد.
اثر پلوتون
با نفوذ سياره پلوتون بر ماه «ماهي»، وي در تشريح و توصيف كارهاي هنري، مسايل ماوراءالطبيعه و پي گيري زمينه هاي اسرارآميز و رمزآلود، بسيار درخشان مي شود. گرچه گاهي اهداف و خواسته هاي او با خرافات در هم مي آميزد.
علاقه به اسرار و سحر و رمز
زماني آنها چنان غرق در اين موارد مي شوند كه وظايف و ديگر مسائل زندگي را به دست فراموشي سپرده، از ياد مي برند. اين حالت، با تاثير اين سياره، فزوني مي يابد. هر چند كه بيشتر ايشان، توجه و علاقه به كارهاي سحرآميز و مرموز را سرگرمي يا دست يافتن به آرامش معنوي مي نامند. ماهي ها، چنان در اين انديشه ها ژرف و عميق مي شوند و به آن انس دارند كه مي توانند اين فعاليت ها را به عنوان كار، حرفه يا شغل برگزينند. حتي اگر پيروزي آنها در اين زمينه، كم باشد.
پيروزي در داد و ستد
در زمينة كار و كاسبي، زادگان برج حوت در داد و ستد، تجارت و معاملة آزاد، مي توانند راه بر و موفق باشند.
نگراني از آيندة مالي
آنها خوش حساب، خوش قول، بخشنده و سخاوت مند هستند؛ ولي دربارة مسائل مالي، هميشه نگران به چشم مي آيند؛ يعني، همواره به گونه اي دل شوره و اضطراب از تصور آينده و روزي كه بي پول شوند، دارند.
كار
شما دوستان گرامي، دربارة شغل آنها بايد بدانيد كه ماهي ها كارهايي را دوست دارند و برمي گزينند كه فعاليت فيزيكي آميخته به هوش و ذكاوت داشته باشد؛ مانند باستان شناسي، برنامه ريزي رايانه يا كامپيوتر، طراحي، علوم طبيعي مهندسي و هنري.
كوشش در كار
زادگان ماه حوت يا آدار عبري، اگر كار خود را دوست داشته باشند، يا وظيفه اي بر دوش آنها باشد، همه كوشش خود را به كار مي گيرند تا آن را به بهترين گونه به انجام برسانند. نيز در بيشتر كارها و قراردادها، امين و طرف اطمينان و مشورت ديگران و نزديكان هستند.
اثر خورشيد
با جا گرفتن خورشيد در صور فلكي، كارهاي خيرخواهانه و ينكوكاري فزوني مي يابد كه با اين ويژگي، ماهي هم نقش مهمي را در زندگي اجرا خواهد كرد.
دوكار هم زمان
شايد كارهاي ماهي ها از ديد معنوي به سبب بي ثباتي و تصميم نگرفتن درست در گزينش شغل، بهترين نباشد؛ ولي به آساني و هم زمان دوكار را برمي گزيند و مي تواند انجام دهد؛ به ويژه كه آغاز خوبي را در اين دوكار مي نمايد.
اثر كيوان
چنان چه سيارة زحل يا كيوان بر اين ماه اثر كند، ماهي ها همواره به دوران گذشته مي انديشند و در پي آن، تاسف و غم مي خورند. گرچه با خيال، تصور و روياپردازي مي كوشند تا خود را آرام كنند، تسكين دهند و كم تر تسليم تاسف و غم هاي بيهوده و بي دليل شوند.
اندام و چهره
متولدان ماه Piceces يا «آدار» عبري، داراي اندام و قد كوتاه تر از ميانه يا متوسط، بدني گوشتين و فربه، صورت بزرگ، چهرة زردرنگ، موهاي روشن تا قهوه اي تيره، چشمان درشت و محجوب، با پلك هاي گاه افروخته و ملتهب هستند. چنان كه زماني هم چهرة آنها جوش، كهير، برافروختگي و التهاب پوستي دردناك دارد و در بدن هم منتشر مي شود.
نيروي كم، فشار، خستگي
بيشتر آنها بي انرژي و قوه هستند و نيروي چنداني ندارند، براي همين است كه جنبش، تلاش و كارهاي جسماني و بدني بسيار، خستگي آورده؛ ورزش هاي سنگين و فشارهاي بدني، آسيب و صدمه هاي بسياري به ايشان مي رساند.
معنويت تا خرافات
پيش تر گفتيم كه علاقة ماهي ها به مسائل ماوراءالطبيه و معنوي، آنها را به ورطة خرافات مي كشاند. اكنون هم مي گوييم كه او با طبع و ذات كنج كاو، كاوش گر و حساس كه دارد؛ گاه براي كاوش، كند و كاو و عمق پژوهش هايش به سوي خرافات رانده مي شود كه بيماري هاي دشوارگونه اي را در پي خواهد داشت.
دشواري، افسردگي، وسواس
گفتني است كه اگر ماهي در زندگي، دشواري و مشكلاتي داشته باشد، به افسردگي گرايش مي يابد. چنان كه اين افسردگي، درمان نشده و به آن رسيدگي و توجه نشود، بيماري وسواس هم به هم گرفتاري ها افزوده مي شود.
افسردگي و بيماري
از اين رو بيشتر آنها براي گريز از دشواري هاي زندگي به نوشيدن مشروب هاي الكلي و بهره گيري از مواد مخدر روي مي آورند كه با داشتن معده حساس ايشان،
بيماري هايي پديد مي آيد.
رنگ سبز
در زمينة رنگ ها، «سبز» پيوستة ماهي هاست. رنگي كه آميخته اي از آبي و زرد و نماد الهة عشق يا ونوس است و عشق و مهر به طبيعت و زيباي هاي سبز آن را مي رساند.
سبز روشن
سبز روشن، بر نوع دوستي و انسانيت مي افزايد.
سبز تيره
هرچه سبز به تيرگي بگرايد، افكار سياست مدارانه و خواسته هاي جاه طلبانه پا مي گيرد؛ ولي رنگ سبز به هر ميزان، طيف و درجه كه باشد، نمودار عشق به آزادي و لذت طلبي است.
آرايش مكان
آرايش جاي زندگي و كار ماهي ها با تابلو نقاشي هايي كه تصويري از طبيعت سبز دارند و گل دادن هاي زنبق و نرگس، فضاي آرام بخش و دل نشيني را براي آنها مي آفريند.
ماهي و دريا
زادگان برج حوت، مانند ديگران دارندگان عنصر آب يا برج سرطان و عقرب، عاشق دريا و سفرهاي دريايي بوده، در فرصت هاي خوب و تعطيلات، ماهي گيري از سرگرمي ها و ورزش هايي است كه مي تواند آرامش ويژه اي به آنها ببخشد.
هم راهي عناصر آب و ماهي ها

در ميدان هم انديشي، هم حس و هم كاري هم زادگان اين ماه ها از آن جا كه ويژگي هاي يك سان و مشترك دارند، با هم توافق كامل داشته، زمينه هاي متفاوت و هم كاري خوبي مي آفرينند.

انسان هاي نامي
نام هاي زير، انسان هاي پرآوازه و نامي هستند كه در برج حوت به دنيا آمده اند:
نيكلاس كويرنيك ستاره شناس آلماني
ميكل آنژ بورناتي پيكر تراش و نقاش ايتاليايي
جرج واشنگتن نخستين رئيس جمهور آمريكا
ويكتور هوگو نويسنده فرانسوي
آلبرت انيشتين فيزيك دان آلماني
جان اشتاين بك رمان نويس آمريكايي
جري لوييس هنرپيشه و كمدين آمريكايي
اليزابت تايلور هنرپيشه آمريكايي
ميخائيل گورباچوف آخرين رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي پيشين
 

آتش خاک هوا آب

حمل

ثور جوزا سرطان
اسد سنبله میزان گژدم
قوس جدی دلو حوت