قدرت اسم

علمای یهود بر این باورند «اسم» برای هر انسانی نشانگر شخصیت ، هویت و چگونگی منزلت معنوی او می باشد . با صدا زدن هر شخص توسط نام او به نوعی به او آگاهی و هوشیاری داده می شود که بتواند از توانایی ها و یا انرژی های نهفته در نهادش بهره مند شود . به عبارتی اسم برای هر فرد همانند اهرم و یا کلیدی است که در راستای تعالی بخشیدن و به کمال رسانیدن خود کنشی را به واکنشی مفید به ثمر برساند تا زندگی اش را در جهت بهتر رقم زند . باید توجه داشت اغلب اسامی (عبری) دارای معنای و توانایی های پنهان و متفاوتی می باشند (ارزش عددی ، نحوه نوشتن ، عناصر چهارگانه و ...) که از هر طریق قابل تامل می باشند . نیز همچنین در همین راستای حروف تشکیل دهنده یک اسم ، هر یک دارای صفات و خصوصیات خاص می باشند که می توانند هر کدامین آن به نوعی زندگی هر شخصی را تحت تأثیر قرار دهند .
حتی هنگامیکه شخصی در خواب عمیقی فرو رفته باشد ، اگر اسم آن شخص را صدا کنند زودتر از خواب بیدار خواهد شد زیرا تاثیرگذاری مجموعه های انرژی های پنهان هر اسم بیشتر بر دنیای روحانی حاکم است . با این تفاوت اولین حرف در مقایسه با دیگر حروف تشکیل دهنده آن اسم به مراتب از قدرت و انرژی اثر گذار بالاتری برخوردار است . ضمن آنکه حس رهبری و کنترل نمودن انرژی های نهفته در حروف تشکیل دهنده یک اسم ، برای هر شخص کاملا در اختیار روان (نشاما) آن فرد می باشد . از این رو اسم با روان (نشاما) دارای رابطه مستقیم و نیز مکمل یکدیگر می باشند .
با نامیدن اسم هر شخص می توان یک احساس نزدیکی همراه با دوستی با شخص مورد نظر ایجاد نمود و نیز باعث خواهد شد صاحب اسم اتکاء به نفس بیشتری داشته باشد ، با اطمینان خاطر و با نگاهی بازتر با اطرافیان خود ارتباط برقرار کند . ناگفته نماند تأثیرات انرژی های نهفته در هر اسم فقط در دنیای روحانی امکان پذیر است به عبارتی هنگامی که اسم (عبری) را برای یک شخص انتخاب می کنند ، در واقع این انتخاب برای جسم آن شخص نخواهد بود . زیرا جسم فنا پذیر است و به مرور رویه فرسودگی و نهایت به نیستی خواهد رفت . در نتیجه آنچه که در دنیای روحانی ثبات دارد و احتیاج به اسم دارد روان یا نشاما می باشد . که البته مبحث نشاما خود بحث جداگانه ایست که در این مطلب نمی گنجد .
تعریف نشاما در یک جمله بطور مختصر اینگونه بیان شده .
نشاما مجموعه ای است از یک هسته مرکزی با بی نهایت قدرت و توانایی نامحدود که سه عامل مهم چون تفکر ، احساسات و نفس عماره را تحت الشعاع قرار خواهد داد ، پس از نامگذاری یک شخص ، در طی زمان نشاما می تواند با کمک انرژی های نهفته در آن اسم رشد کند و به تکامل برسد . واژه نشاما (روان) در فرهنگ نوشتاری یهود متشکل است چهار حرف  נ‎،ש،מ،ה  ( ن ، ش ، م ، ه )
اگر حرف اول J و حرف آخر ח‎ را حذف کنیم کلمه שם (شم) بمعنی اسم باقی می ماند و این ترکیب نشانگر ارتباط تنگاتنگ یکدیگر (نام و روان) نسبت به هم و عملکرد هر یک در راستای به تکامل رسانیدن انسان می باشد.
اگر به 22 حروف کوچک و 5 حرف بزرگ آلف بت عبری به تأمل بنگریم ، متوجه خواهیم شد که هنگام تشکیل یک کلمه ، حروف آن همیشه جدا از یکدیگر نوشته خواهند شد و هرگز به یکدیگر نخواهند چسبید . به روایتی این جدائی نشان از مستقل بودن هر حرف و نیز هر حرف صاحب انرژی خاص خود می باشد ، با استناد به شواهد تاریخی شکل و ترکیب هر حرف دارای معنی بوده که از لحاظ شکل ظاهری و معنی با هم هماهنگ می باشند .
از آنجائیکه اسم هر شخص دارای اهمیت و ارزشی خاص می باشد ، حاخامیم توصیه نموده اند که صلاح نیست که اسم عبری را باطل و نام جدیدی را جایگزین کنند زیرا به نوعی دخالت در مسیر تأثیرات روحانی می باشد . مگر آنکه آن اسم ریشه عبری نداشته باشد ، دارای معنا ، و اصیل نباشد و یا اینکه دارای انرژی منفی باشد . ضمن آنکه اضافه نمودن یک اسم جدید خوب و اصیل ارجحیت دارد بر عوض کردن آن زیرا اصولاً اضافه نمودن یک نام بدین جهت انجام خواهد شد که شخص نیاز به یک انرژی و توانایی جدیدی داشته باشد به ویژه در مورد اشخاص بیمار به اسم او اسمی اضافه خواهد شد که معنا و انرژی آن مثبت و پیام آور صحت و سلامتی باشد .
بهترین زمان نامگذاری برای هر شخص پس از تولد او می باشد ، برای پسر هنگام انجام مراسم بریت میلا و برای دختر در اولین روز شبات در کنیسا در مقابل سفر توراه می باشد .در ضمن هنگام انتخاب اسم می بایستی سعی نمود نامی را انتخاب کرد که انرژی و توانایی های پنهان آن مشخص باشد. در فرهنگ یهود اسامی بسیاری وجود دارد که در دنیای روحانی (عرفانی) ماهیت مثبت و منفی بودن آن روشن است و شرح توانایی آن در کتب دینی به ویژه در کتاب مقدس بیان شده است . با انتخاب این اسامی می توان تأثیرات روحانی دنیای گذشته را به نسل آینده منتقل نمود .
در سفر برشیت پاراشای " ویحی " فصل 49 در این مورد اشاره شده ، هنگامیکه حضرت یعقوب (ایسرائل) وصیت خود را برای پسرانش می گفت ، با نامیدن نام هر پسر توانایی ها و حتی آینده 12 شواطیم (اسباط) را پیش گوئی نمود . نیز همچنین در سفر دواریم پاراشای " وزوت هبراخا " فصل 33 موسی هنگام رحلتش قوم بنه ایسرائل را به گرد خود فرا خواند و ضمن خواندن دعا و نصیحت نمودن قوم بنه ایسرائل ، برای هر سبط همان وصیتی که یعقوب برای فرزندانش گفته بود بازگو کرد .
نگفته نماند ، نامگذاری اشخاص هنگام طفولیت فقط به عنوان تعیین لقب جهت شناسایی او نمی باشد ، بلکه به منزله انتصاب و تعیین نمودن یک خط سیر مخصوص در زندگی بر حسب توانایی های آن اسم می باشد ، زیرا ریشه طبیعت و اخلاق هر فرد و حتی شانس و اقبال او در آینده در بین آن اسم و حروف تشکیل دهنده آن پنهان می باشد .
در سفر برشیت پاراشای « ویصه » فصل سی ام اشاره شده به تولد پسران حضرت یعقوب و نامگذاری آنان توسط مادرانشان (لئا و راحل) ، انتخاب اسامی هر یک از پسران (اسباط ) بر اساس معنی آن اسم و نیاز به داشتن انرژی نهفته آن اسم انجام گرفته
البته باید در نظر داشت گزینه های دیگری مانند زمان و مکان تولد هم در این امر مؤثر می باشند . علمای یهود که بر علم حروف (عبری) آگاهی دارند معتقدند ، هنگام عوض نمودن حروف اسم یک شخص و یا حتی اضافه نمودن یک اسم دیگر ، اسم انتخابی مورد نظر می بایستی با اسم قبلی همسو و در یک راستای (مثبت) قرار داشته باشد به عبارتی معنای آن تقریباً شبیه قبلی و دارای توانایی بیشتری (مثبت) باشد ، بعبارتی در مقایسه با اسم قبلی زیاد متفاوت نباشد .
توصیه شده حتی الامکان سعی شود ، اسم جدید دارای حروف قبلی هم باشد . ضمناً باید اذهان داشت کوتاه نمودن اسم و یا به عبارتی مختصر نمودن حروف اسم باعث کم شدن مجراهای تأثیرات روحانی بر اسم آن شخص می شود ، مگر آنکه از ابتدا شخص را با همان نام اعلام شده باشد و از آغاز با همان نام او را صدا کنند . مثلاً اگر از ابتدا اسم شخص " دانی " (با چهار حرف) اعلام شده و نه " دانیل " (با پنج حرف) . به عبارتی هر حرف دارای تأثیرات خاص خود می باشد و با تأثیرات دیگر حروف (قدرت نهفته آن) متفاوت می باشد . از این رو هر شخصی نسبت به حروف تشکیل دهنده نامش می تواند از تأثیرات روحانی (قدرت الهی) بیشتری بهرمند شود . البته این بدان معنا نیست که اگر اسم شخصی تعداد حروف تشکیل دهنده آن کمتر است ، صاحب انرژی (قدرت نهفته) کمتری می باشد .
در واقع انرژی های موجود در هراسم ، به نوعی نیاز آن شخص به همان توانایی ها (تأثیرات روحانی) می باشد که با بهره گیری صحیح از آن بتواند خود را تکامل و یا تعالی برساند . در کتاب مقدس برشیت پاراشای «لخ لخا» فصل هفدهم در ارتباط با تغییر یافتن نام اورام به اوراهام و ساری به سارا به اینگونه اشاره شده "اورام" نود و نه سال بود خدا به اورام ظاهر شده به او گفت من قادر مطلق هستم..... اینک عهدم با تو اینست که به پدر قوم ها مبدل شوی نامت دیگر اورام خوانده نشود . زیرا تو را پدر جمعیت کثیر قوم ها قرار دادم ، اسمت "اوراهام" باشد . تو را بسیار زیاد باور خواهم کرد و تو را به قوم ها مبدل خواهم نمود و پادشاهانی از تو بوجود خواهند آمد ........ (آیه 15) خداوند به اوراهام گفت نام "ساری" زنت ساری نخوان چون نامش "ساراه" است .
نیز همچنین در سفر برشیت پاراشای «ویشلح» فصل سی و دوم ، در مورد تغیر یافتن نام حضرت یعقوب به «ایسرائل » اشاراتی شده . بعدها مفسیرین توراه این تغیر نام یعقوب به ایسرائل را یکی از بزرگترین تحولات تاریخی و فرهنگی قوم بنه ایسرائل بشمار آورده اند .
ناگفته نماند انتخاب یک اسم خوب حتی برای یک انسان خطاکار ، می تواند تأثیرات مثبت نیز همچنین گرایشات سالم و موٍثری را برای آن شخص فراهم کند ، اگر چه انتخاب اسم تصادفی نخواهد بود ولی هنگام انتخاب یک اسم ، والدین ملزم هستند نامی که برای فرزندشان انتخاب می کنند ، نامی اصیل و با معنا دارای خصوصیات و انرژی سالم و هدفمند باشد . ضمن آنکه صاحب اسم در آینده از داشتن نام خودش راضی و خشنود باشد . مثال های با در نظر گرفتن معنای چند اسم و آمیختگی آنها با توانایی هایشان که در کتاب مقدس ذکر شده بطور مختصر در این بخش بیان شده
. اسم "اوراهام" دارای توانایی احسان کردن و مهمانوازی ، نام "یوسف" گرایش به غالب شدن در آزمایشات الهی و نیز توانایی در جمع کردن انرژی های معنوی و مادی می باشد .نیز
نام "یهودا" به معنای تشکر و قدردانی از خداوند و با توانایی اعتراف کردن به حقایق و نام "نوح" با توانایی آرامش در گفتار ، پندار و کردار نیک می باشد .
در گذشته اشخاص نسبت به توانایی ها (شغلی) و یا خصوصیات اخلاقی خودشان نامی را بعنوان اسم انتخاب می نمودند . در بعضی از اقوام به اول و یا به آخر اسمشان نام پدر و یا اسم شهری (زادگاه) را بعنوان شهرت به اسم خودشان اضافه می کردند . اگر چه هر نام همانطور که قبلا اشاره شد مستقل و دارای انرژی های پنهان می باشد . اما مسلما انرژی های اولین اسم در مقایسه با دیگر اسامی ارجحیت و تاثیرگذاری بیشتری را دارا می باشد .
از این رو توصیه شده هرگز نام و یا لقبی به ویژه (توهین آمیز)، حتی برای مزاح ، نباید برای کسی در نظر گرفت .
نگرشی دیگر ، اما کوتاه در مورد اسم عبری و قدرت آن
الف : از آنجائیکه هر حرف عبری بر اساس دنیای بالا (روحانی)استوار می باشد و نیز قابل رشد و تکامل است .در واقع نمی توان ادعا نمود که یک اسم عبری کاملا خوب است یا بد ، زیرا هر اسم برای انسان بستری است برای رشد معنویات ، از این رو در هر اسم هم انرژی های مثبت وجود دارد و هم منفی ، بعبارتی برای هر فرد (در طی زندگی) هم امکان صعود وجود دارد و هم سقوط .
ب : اگر چه تعدادی محدود از اسامی هستند که ترکیب حروف آنها دارای بار منفی می باشند و چون کنترل انرژی های موجود در این حروف قدری مشکل بنظر می رسد
و کمتر شخصی قادر است که از عهده آن براید . لذا بهتر است حتی المکان از انتخاب این گونه اسامی خوداری شود .
پ: در مورد انتخاب یک اسم توصیه شده چون هر حرف بعنوان یک کانل تثیرات روحانی بشمار می رود ، بهتر است نامی انتخاب گردد که دارای بیش از سه حرف و یا سه کانل انرژی الهی باشد مگر آنکه آن اسم انتخابی خودش دارای گزینه های خوب و  مثبت باشد .
ت: اگر شخصی فاقد اسم عبری می باشد ، می تواند یک اسم عبری برای خود انتخاب کند ، زیرا هنگام انجام مراسم شرعی ،خواندن دعا سلامتی ، براخا توراه و براخای خوپا ، داشتن اسم عبری بعنوان یک مکمل در ارتباط با روان (نشاما) امریست ضروری
ج : کبالیست ها بر این باورند قبل از آنکه جهان آفریده شود ، خداوند حروف «آلف بت عبری» را جهت ارتباط با مخلوقاتش آفرید .

منابع مورد استفاده :
نجوم قبل از تکنولوژی یوسف ستاره شناس
 

 

 

 

-
 


همچنین مقالات دیگر را بخوانید :
 


 مجموعه های سایت
7DORIM

 

قوانین سوگواری در یهودیت
آئین سوگواری در یهودیت
خمسه  ( پنجه)
سگولا (تعویذ)
چشم زخم
چشم بد
چشم ناظر (چشم جهان بین)
واژه های اسطوره ای
واژه کلیمی
کتوبا
کتوبا در سیر تاریخ
طرح های متفاوت کتوبا
مقالات (قدرت حروف عبری)
بریت میلا
تلمود
یائین
شوفار
شبات
تفیلین
استخراج تقویم عبری
نحوه استخراج اوقات شرعی تفیلاها
منورا
بيت المقدس
مزوزا
کبالا
سفیروت یا صفات ملکوتی
گاه شمار یا تقویم
هفطارا
عدد هفت
عدد ده و نقش آن در فرهنگ یهود
گزینه های عدد «ده» در باورهای یهود
تورات و گزینه های دیگر عدد «10»
حروف عبری و نقش آنها در فرهنگ یهود
ریمونیم
بررسی الهیات شر در یهود
ستاره ماغن داوید
سفارادی ها و اشکنازی ها
سير شكل گيري و تدوين احكام در يهود
صیصیت
شفا بخشی در یهود
شاهین توراه
فارسيهود میراث یهودیان ایران
کسوف -نمایش قدرت الهی
-

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

 

 

 


 

مجموعه مقالات در حال گسترش می باشد.