MOADIM مناسبتها
 

MOADIM مناسبتها


 

مناسبتها:
بی تردید تاریخ هر ملتی مقارن است با مناستها و اعیاد تاریخی ، ملی و مذهبی . تاریخ قوم بنی اسراییل وارٍث گنجینه است از این مناسبتها که نشات گرفته از فرهنگ الهی است.

 

v    Occasions
Israelite history has numerous occasions, holydays and anniversaries of religious events, many of which were derived from divine commandments or rabbinical decisions. This section is about special days, events and festivals in Hebrew calendar.


 


فهرست مطالب:


زیر مجموعه های تاریخ و فرهنگ:
 


 مجموعه های سایت
7DORIM

 

ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

GENEALOGY شجره نامه

 

تصاویر Visions
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma


 

صفحه اول  
در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید