مار

سال مار بر اساس گاه شمار چین، در ششمین جای گردونۀ طالع بینی است و در فرهنگ واژه های نجومی، ایلان را مار گفته اند که او فردی شوخ طبع، جذّاب، خوش رو، متفکّر با اندیشه های بلند، فیلسوفی آرام و محبوب است.
این اسطورۀ باستانی را در کتاب های مقدّس، یکی از فرشتگان خداوند هم نامیده اند که برخی مردم مصر باستان و هندوچین، آن را می پرستیدند.
گروهی بر این باورند که زمان و مکان تولّد مارها بر ویژگی رفتاری و اخلاق آنها تاثیر می گذارد؛ مثلاً آنهایی که در جاهای گرم یا حارّه، روشنایی روز و تابستان به دنیا آمده باشند، خوش بخت و سعادت مندتر از گروهی هستند که در جای سردسیر، سرما و شب به دنیا آمده اند؛ به عبارتی، سرما و گرما می تواند آبستن رخ دادهای ناگواری برای زادگان سال مار باشد.
جدا از یکی بودن برخی ویژگی های اخلاقی، تفاوتی میان زنان و مردان سال مار و حتّی متولّدان سال های دیگر هست.
زنان سال مار، نسبت به زنان سال های دیگر، از نعمت زیبایی، بهرۀ بیشتری برده اند، چنان که برای بیشترشان، کلید و رمز پیروزی به شمار می آید.
آنها برای جلب نظر مردان، دقّت بسیاری در گزینش لباس و زیورآلات می کنند تا زیبایی شان را دوچندان کند.
گاهی در آرایش و این خودآرایی افراط می کنند؛ امّا شگفت است که بیشترشان کم حرف هستند و از بدگویی پرهیز می کنند.
مردان سال مار، نسبت به متولّدان سال های دیگر و زنان سال مار، متفکّر، بادقّت، آرام، محبوب و جذّاب تر هستند.
شما هرگز توقّع نداشته باشید که اهداف و برنامه ریزی های آنان را برای آینده حدس بزنید. آنها اندیشه و عقیده های خود را هیچ گاه روشن و واضح نمی گویند و همواره، حرف خود را در پرده ای از ابهام می گذارند و کمتر به مقصود ایشان می شود پی برد.
مارها چنان با سیاست و دانایی برای رسیدن به هدف خود، برنامه ریزی می کنند که خود هدف، همانند یک طُعمه هرگز درنمی یابد که چگونه در دام گرفتار شده است.
مار در میدان زناشویی، نسبت به همسر خود در روابطش با دیگران سخت گیر است؛ چه عاشق باشد، چه عاشق نباشد.
او پذیرای هر کسی نمی شود که به حریم خانواده وارد شود و به آسانی می توان بخ حسادت هایش در این هنگام پی برد.
مار در کارهایش مصمّم و مرّتب است. برای زمان، ارزش ویژه ای قایل است و در زندگی، کمتر پیش می آید که وقتش را هدر دهد. در قرارهایی که می گذارد، بدقولی نمی کند و همیشه، سروقت حاضر خواهد بود.
او با ارده و با آرامش بسیار، هدف خود را دنبال می کند و دست نمی کشد، تا زمانی که آن کار به پایان برسد.
کمتر سخن می گوید، بیشتر کار می کند و از اظهارنظرهای بی جا پرهیز می کند.
مارها به هنگام برخورد با سختی و دشواری های زندگی، ابتدا همۀ جوانب را بررسی می کنند تا راه مناسبی بیابند. آنها هرگز خود را به خطر نمی اندازند و در هر زمینه ای، احتیاط را شرط عقل می دانند.
هم چنین بی مطالعه، سرمایه گذاری نمی کنند و بنابراین، ریسکی هم نخواهند کرد. گویا حسّ ششم، به آنها می گوید که در قمار زندگی، برنده نخواهند بود. پس می کوشند که از همان آغاز، گام های درستی بردارند و در شناخت محیط و مردم اشتباه نکنند.
آنها با داشتن حسّ ششم قوی و اندیشه های بلند، زود تصمیمی می گیرند، کمتر اشتباه می کنند و بیشتر پیروز می شوند. از دید اقتصادی، حساب گر هستند و اگر به کسی پول قرض بدهند، حتماً منافعشان ایجاب می کند. مارها همیشه در پی صرفه جویی و پاک کردن هزینه های اضافی، حتّی تا مصرف یک لامپ کمتر هستند که این، نقطه ضعفی هم شمرده می شود. اگر برای مار فرصت کار خیری پیش آید، او بیشتر کمک معنوی می کند تا کمک مالی.
در به دست آوردن ثروت، بخت با مار، یار است و به آسانی با کمترین سختی، پول به دست می آورد؛ ولی هرچه غنی تر شود، حریص تر می شود و با افرایش سن، خساست خم به او افزوده می شود.
از دیگر نقاط ضعف کارها، جست و جو و پرسش های بسیار و بی دلیل در کار و زندگی دیگران است که بیشتر، رنگ دخالت و فضولی می گیرد و حتماً رنجش اطرافیان و تحریک احساسات آنها را در پی دارد؛ ولی مارها برای توجیه این رفتار خود، می کوشند با شوخی و مزاح و خنده، عذر خود را موجّه جلوه دهند.
اگر در حرکت های فیزیکی مار دقّت شود، می بینیم که در جنبش ظاهری شان، همانند خزیدن، بالارفتن، پایین آمدن، نشستن یا خوابیدن، به گونۀ چنبره زدن یا دایره شکل است؛ یعنی، هرگز یک حرکت فیزیکی کاملاً مستقیم از آنها در حالت سکون دیده نشده است.
این چنین حرکت هایی است که همۀ واکنش های رفتاری آنها را تحت الشعاع قرار داده و با داشتن این طبیعت مارپیچ است که می توانند خودشان را با هر اوضاع و احوالی تطبیق دهند. هم چنان که با داشتن جذّابیّت و سیاست، به آسانی می توانند با بیشتر متولّدان دیگر سال ها ارتباط داشته باشند.
یادمان باشد که زادگان سال ببر و سگ با ویژگی های خود، به دشواری می توانند در درازمدّت با مار، دوستی و پیوند داشته باشند.