خرگوش یا گربه

سال خرگوش یا گربه، در چهارمین جای دایره افلاکی طالع بینی چینی است که خرگوش را برخی مردمان جنوب خاور دور به گربه هم می شناسند.
گربه ها، گروهی راحت طلب و آسان خواه، باهوش، خرسند و شاد، معاشرتی، خوش ذوق و سلیقه و دارای اندیشه های هنرمندانه، فیلسوفانه و عقیده های مذهبی هستند.
آن چه گفتیم، رفتارهای خوب و مثبتی هستند که در وجود گربه ها گاهی عمیق نیستند و به گونه ای سطحی، ناپایدار و نمایشی یا ظاهری نمایان می شوند.
درواقع، تظاهر به بودن و تظاهر به داشتن، از بزرگ ترین نقاط ضعف گربه هاست.
رفاه و امنیّت، بیش از هر چیز در زندگی برایشان اهمیّت دارد؛ یعنی، انگیزه هایی که به عنوان پایه و اساس، نقش موثّری در متعادل نگاه داشتن روح و روانشان خواهد داشت.
آنها بسیار محافظه کار هستند و برای ترسی که درونشان نهفته است، ناخودآگاه، خودشان را از مسایل سخت و دشوار، دور نگاه می دارند و هرگز درگیر چنین ماجراهایی نمی کنند؛ زیرا بر این باورند که این درگیری ها، گرفتاری است که آسایش را می گیرد و امنیّت آنها را به خطر می اندازد و تنها زمانی دخالت می کنند که مشگل خودشان باشد یا بشود.
بدانید که نیروی تحمّل و بردباری گربه یا خرگوش ها کم است و درگیرشدن با دشواری های زندگی، برایشان گونه ای فاجعه است و در برابر رخ دادهای پیش بینی نشده، به تندی آشفته و پریشان شده، کنترل خود را از دست داده و بیشتر با گریستن، خود را تسکین و آرامش می دهند؛ برای همین و به ویژه، خرگوش ها و گربه های مونث، بسیار آماده افسردگی هستند.
گربه ها در پی شادی های زندگی هستند و به آسانی می توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند و با متانت، آرامش و لطافت طبع، آن را پایدار کنند.
آنها عاشق بودن در میان دوستانند که با گشاده رویی پذیرایی می کنند و با زیرکی و اندیشه، این گردهمایی را به دست می گیرند و حفظ می کنند.
دوستان من، تا کنون درباره نقاط قوّت و مثبت گربه ها یا خرگوش ها گفتیم؛ امّا شما بدانید که این ویژگی های خوب، همیشگی نیست و شاید گاهی رفتار بی خردانه و شگفت هم در آنها ببینید. این بی ثباتی و ناهمواری روحیه و منش، حتّی از دوران مصر باستان که گربه، اسطوره ای پر رمز و راز و معبودی مورد پرستش بود، به گونۀ رازی پنهان مانده است.
بخشی از این رفتارهای شگفت گربه ها، چنین است: غیبت و بدگویی از دیگران، گاهی شانه خالی کردن از مسوولیت ها و بار زندگی، فرار از واقعیّت ها، گوشه گیری، افسردگی، التماس، تضرّع و گریستن.
روشن است که آسوده خواهی و راحت طلبی ایشان، فروخوری خشمشان را به درون دارد و همواره می کوشند تا در گردهمایی ها و مهمانی ها کاملاً بدرخشند و برای همین، حس، در آن میان، با بحث ها و گفتارها، خود را پژوهش گر، هنرمند یا سیاست مدار می نمایند؛ در کنار خوش پوشی و خوش زبانی که بیشتر در نمای شخصی پیرو آداب، این درخشش، بیشتر می شود.
گربه و تجارت
گربه ها شمّ اقتصادی نیرومندی دارند، بیشتر در بخش خصوصی و کارهای تجاری مستقل، پیروزند و با معاملات در بازار مطرح می شوند؛ ولی پیش از هر چیز، قرارداد می نویسند و برآنند که امضای قرارداد، طرفین را مجبور به اجرای دقیق نکات قراردادها می کنند.
گربه ها از خرید و فروش آثار باستانی، قدیمی، ارزشمند و آنتیک لذّت می برند و بخشی از فعالیّت های تجاری آنهاست.
پیوند
متولّدان سال گربه یا خرگوش، بسیار رفیق باز هستند؛ یعنی که دوستان بسیاری دارند و گاهی برای آنها چنان ارزشی بیش افراد خانواده قایل می شوند که این، دل گیری نزدیکان و خویشان را در پی دارد. در این مورد، به آنها غریب یا بیگانه پرست هم می گویند. درواقع، صمیمیّت و یاری گربه ها بیشتر، کسانی را در برمی گیرد که مورد علاقه و مهر ایشان باشند.
گربه یا خرگوش، دارای روح حسّاس و رنجوری است که نیاز به آسایش و امنیّت در طیّ زندگی دارد و خوش بختانه، بخت و شانس، یار اوست و همین آسایش و امنیّت، از کودکی تا پایان پیری، اغلب با وی است.
پیوند
متولّدان سال گربه یا خرگوش، برای برخی ویژگی های یک سان با خوک، بز و سگ می توانند با تفاهم، رابطه داشته باشند؛ ولی زادگان سال موش، خروس و ببر با تناقض و ناهماهنگی در پندار و کردارشان، پیوند مسالمت آمیزی با گربه یا خرگوش ندارند؛ که این مشکل خود موش، خروس و ببر است و باید رفتار خویش را از نو بازنگرند و بسازند.