ببر یا پلنگ

سال ببر یا پلنگ در فرهنگ طالع بینی چینی، سومین جایگاه این دایره افلاکی را داراست که زادگان آن، جسور با روحیه ای متجاوز، بی ریا و تظاهر، مستقیم و رک گو؛ ولی حساّس، زودرنج و متوقّع هستند. آنها با انگیزه ای مستعد برای پدیدآوردن دگرگونی و طغیان ها یا ضدّیت و رویارویی با قدرت ها، ماجراجویانی هستند که با روحیه رهبری و شکوه و هیبتی ویژه یک فرمانروا، ناخودآگاه در بین نزدیکان خود، این احساس را می سازند که باید به ایشان احترام نهاد و از آنها فرمانبری کرد. نیز دیگران بکوشند تا این واقعیت انکارناپذیر را دریابند و بفهمند که رو به روی این ببر یا پلنگ ستیزه جوی عجول و باشتاب قرار نگیرند و مقابله و رویارویی نکنند. یادمان باشد که دیگران، بیش از زمان محدودی، نیروی مقاومت با ببر یا پلنگ را ندارند؛ مگر آن که همانند خودش، شخصیّت قوی، نیرومند و سرسختی داشته باشند. باید بدانید که این حالت نیرومندی، قدرت، قدرت نمایی و قدرت طلبی ببر، ضعف هایی هم دارد؛ یعنی، درست هنگامی که باید بی کوچک ترین گمانی، تصمیمی بگیرد؛ عاجز و درمانده می شود و نمی داند چه کند؟! دلیلش این است که آنها با تمام قدرت و قدرت طلبی، در مقاطع و اوضاع حسّاس نمی توانند تصمیم بگیرند و چاره ای بیندیشند و بسا با این شکّ و تردید و تصمیم گیری دیر و نابهنگام، کار از کار بگذرد. دوران خردساله ببرها بسیار آرام می گذرد و پس از پشت سر نهادن بلوغ؛ دگرگونی، دشواری و مشکلات بسیار روحی، مادی و معنوی (عشقی – زناشویی)، زندگی وی را فرا می گیرد. شگفت است که این انسان مبارز سال ببر یا پلنگ با حسّاس و زودرنج بودنش، بیشتر، سربلند و پیروز است و پیامد این مبارزات پیروزمندانه، آرامش و آسایش دوران پیری خواهد بود. دیدگاه مردمان مشرق زمین، این است که ببرها اگر در شب به دنیا آمده باشند، زندگی آرام تری نسبت به ببرهای زاده روز خواهند داشت و از خطر و هیجان های ماجراجویانه هم دور خواهند بود. بدانیم که بخت و شانس در پیشه و کار و کاسبی با ببر و پلنگ، همیشه یار است و بیش از آن که زحمت بکشد، برکت و روزی به دست می آورد؛ انگار که تقدیر و سرنوشت در کار و روزی برای او، برکت نوشته و آورده اند. درمی یابیم که ببرها با بخشش و سخاوتی که همیشه در امور مالی از خود می نمایند، مادّیات، آن چنان برایشان مهم نیست و برای همین، وقتشان را کمتر تلف مال اندوزی می کنند. در زندگی ببر یا پلنگ، ماجراجویی و تحوّلات گوناگون، ارزش هایی است که ناخودآگاه، او را به سوی خود می کشد و در این کشاکش است که از شادی های عشق بهره مند می شود و ناکامی های خودش را در زندگی ترمیم و اصلاح می کند تا خودش را به مرز کمال برساند. وی در میدان مسوولیّت ها با استعداد شگفتی که در مدیریّت دارد، می تواند با پیروزی، کارها را در دست گیرد و کنترل و اداره کند؛ چنان که به عنوان فردی نظامی هم ماموریت ها را دلیرانه تا مرز فدا کردن جان خود به انجام برساند. یادمان باشد به ببر یا پلنگ دستور ندهیم که از دستور گرفتن متنّفر است و هر قراردادی را قید و بندی دست و پاگیر می داند و در برابر آن موضع گیری می کند. ببر دوست دارد که همواره مستقل عمل کند و رهاورد آن هم تحسین برانگیز است؛ امّا در بسیاری مواقع، نیاز به افراد بزرگ تر و اندیشمندتر را دارند. دیگر این که او به دیگران، کمتر اعتماد می کند که سرچشمه آن، خودخواهی و بدبینی وی است. برای پلنگ ها زندگی بی ماجرا، یک نواخت، کسل کننده و خستگی آور است؛ مانند ناخدای کِشتی جنگی که در سفر دریایی اش با کِشتی دشمن رو به رو نمی شود و بدتر از آن، زمانی است که طوفانی رخ نمی دهد تا با آن مبارزه کند. بله، چنان که ببر، عاشق رویارویی و ماجراجویی است، مبارزه و جنگ جویی حتّی در حدّ کوچک هم برایش گونه ای سرگرمی است و اگر مشاوری دانا و امین با وی همکاری کند، شما می بینید که ببر می تواند پر فراز و نشیب ترین راه ها را هموار کند و بر دژهای استوار و محکم چیره شود. پیوند از آن جا که متولّدان سال ببر یا پلنگ و اژدها قوی و محافظه کار هستند و ویژگی های مشترک دیگری دارند، می توانند از هم نشینی و هم کلامی لذت ببرند. ببرها با زادگان سال است و سگ هم می توانند پیوند و رابطه خوبی داشته باشند. ببر گاهی با مار برای اندیشه های زیرکانه و با میمون برای برخی رفتارهای فریب کارانه اش، نمی توانند دوستی طولانی داشته باشند. بدانید که ببر و گاو با غرور و خودخواهی که دارند، کمتر و شاید هرگز نتوانند زیر یک سقف با هم زندگی کنند.