سگ

"سگ" بر پایه گاه شمار چین باستان در یازدهمین بخش این گردونه یا صور فلکی جای دارد.
در فرهنگ لغات طالع بینی، واژه "ایت" یا "سگ" با ویژگی های وفاداری، ذکاوت و هوشیاری، دادگر و عادل، دوست داشتنی و محبوب، پاسدار و محافظی دل سوز تعریف شده است.
سگ، روز یا شب:
برخی از مردم منطقه خاور دور، بر این باورند که آن دسته از زادگان سال سگ که در روز چشم به جهان گشوده اند، در قیاس با متولّدان شب، در زندگی از رفاه، خوش بختی، آسایش بیشتر و بار و مسوولیّت کمتری برخوردارند؛ به عبارتی، گرفتاری و دشواری زادگان سال سگ، در شب، بیشتر است و زندگی، بار و مسوولیّت بیشتری بر دوش ایشان نهاده است.
البتّه این تفاوت و تناقض ها در اصل موضوع، در ارتباط با ویژگی های منولّدان شب و روز، آن چنان نمودار، مشهود و روشن نیست.
سگ، ویژگی ها:
در واقع، مهم ترین خوی و روش سگ، وفاداری، درستی، صداقت و وظیفه شناسی است که دیگر مسایل، رفتار و صفات اخلاقی اش را حتّی در مقایسه با زادگان دیگر سال ها تحت الشّعاع قرار داده، روشن و جدا می سازد.
سگ و بدبینی:
سگ ها با آن که به طور ذاتی و درونی، بدبین و بدگمان هستند و کمتر به دیگران اطمینان دارند، همیشه این دلهره و تشویش را دارند که مبادا با رفتار تند که همواره با نیش زبان همراه است، رنجش و دل آزردگی اطرافیان خود را برانگیزند.
سگ، درون گرا:
زادگان سال سگ، بیشتر، درون گرا هستند و کمتر می توان به احساس های درونی شان پی برد.
روحیه نگران و مضطرب سگ، همواره او را بر آن می دارند تا هوشیارانه، مراقب خود و اطرافیانش باشد.
سگ و بدگمانی:
متاسفانه این حسّ بدگمانی، نقطه ضعفی برای وی به شمار می رود. آن چه برایش شک برانگیز باشد، توجّه او را بیشتر جلب می کند؛ چنان که خود را غرق در عمق مسایلی دشوار، پیچیده و بی راه حل کرده، جزییات موضوع را لایه به لایه موشکافی می کند که می تواند موقعیّت و سلامتی اش را به خطر اندازد.
سگ و یاری به مردم:
زادگان سال سگ برای دیگران و به ویژه مظلومان، ارزش والایی قایل هستند، از هیچ کمک به آنها دریغ نخواهند کرد و هم چنین زیر بار هیچ بی عدالتی نخواهند رفت.
سگ و عدالت:
باید بگوییم که کمتر می توان سگ ها را با پول خرید. هرگونه خق کشی، بی عدالتی و ناتوازنی، روح متولّدان سال سگ را پریشان و آزرده خواهد کرد و اگر نتوانند در این راستا کار مثبتی انجام دهند، آزرده خاطر و بیمار خواهندشد.
سگ، حلاّل مشکلات:
آنها چنان مردم را یاری می کنند، مهربان هستند و دغدغه کمک به دیگران را دارند که داوطلبانه، در حل و فصل مسایل و مشکلات اطرافیان پادرمیانی می کنند و آرام نخواهند گرفت تا راه حلّ مشکل را بیابند.
سگ، قهرمان گم نام:
سگ، چنان فروتن است که ایثار و فداکاری های خود را برای دیگران هرگز به رخ نمی کشد و بیشتر، دوست دارد به گونه یک قهرامان گم نام باقی بماند.
سگ و رازداری:
او به معنای واقعی، موجودی راز نگه دار است و اسرار دیگران را در گنجینه دل خویش نگاه می دارد.
سگ و دوستی:
در میدان دوستی، اگر می خواهید با او به عنوان دوستی خوب و واقعی، رفت و آمد و معاشرت کنید، می توانید سگ را موجودی دوست داشتنی و حقیقی به شمار آورید. سگ، دلیرانه حقوق شما را در برابر دیگران پاس خواهد داشت، از حقّتان دفاع می کند و هرگز در فراز و نشیب زندگی، تنها رهایتان نمی کند.
سگ و آرام دهی:
برای این که شما آرامش یابید و عبرت بگیرید، واقعیّت های کم و بیش، تلخ زندگی را در پوشش نصیحت، پیشنهاد، وعظ و حکمت یا با زبان انتقاد بیان می کند و اگر موقعیّتی دست دهد، با طنز، شوخی و مزاح به شما گوشزد می کند.
سگ و مقررات:
سگ ها که شخصیتّی شریف و با وجدان هستند در زندگی، بسیار پای بند اصول اخلاقی بوده، دی سیپلین و مقّررات ویژه خود را دارند. پس باید توجّه داشت همان گونه که در رفتارشان این ویژگی ها را می توان لمس کرد، آنها هم هنگام معاشرت با دیگران، توقّع این رفتار را از طرف مقابل خود دارند.
سگ، وظیفه شناسی:
سگ، فردی وظیفه شناس بوده و به مسوولیّت ها و وظایف خود، به خوبی و درستی عمل می کند.
سگ و احتیاط:
سگ ها معتقدند که احتیاط، شرط عقل است.
سگ و سخاوت:
آنها در حوزه مسایل مادّی، خود را آن چنان آلوده و درگیر مادّیات نمی کنند؛ یعنی، گرچه پول برای زندگی، گاهی خوش بختی می آورد، چندان دل بستگی به پول ندارند. به موقع، سخاوت و دهش خود را به اطرافیان می نمایند و در کارهای خیر، همواره پیش گام هستند.
سگ و کار:
زادگان سال سگ از آن جا که در سخن وری و بیان، با استعداد و تبحّر هستند؛ در میدان حرفه و کار می توانند مسوولیتّ هایی را در حدّ مدیریّت بر دوش گیرند، یا هم چون رییس یک واحد تجاری، تشکیلات صنعتی، اتّحادیه ها و حتّی قاضی دادگاه، وظیفه شان را به خوبی انجام دهند؛ بی آنکه در پی پیروزی های خاص یا جاه طلبی باشند.
سگ و زندگی:
سگ ها دوران جوانی را با هیجان، ناآرامی، شلوغی و گاه اضطراب می گذرانند. میان سالی را تمام وقت در کوشش، تلاش و فعّالیّت هستند، چنان که همواره با کمبود وقت رو به رو بوده، بیشتر، دوران بازنشستگی را حاضر نیستند بپذیرند و با رسیدن به ایّام سال خوردگی، باز دوست دارند به همان کار خود مشغول باشند. از این که دیگران، آنها را به کار نمی گیرند، آزرده دل می شوند و به هیچ عنوان نمی پذیرند که در این روزگار، ضعیف شده یا از نیرو و انرژی شان کاسته شده است.
سگ، عاطفه، بدبینی:
در میدان عاطفی و احساس باید به سگ ها بگوییم که بهتر است عینک بدبینی را از چشم برداشت، اندکی خوش بین بود. دیگر نیازی نیست که همه چیز و همه کس را به زیر ذرّه بین برد.
سگ و تضادها:
از آن جا که منولّدان سال سگ، بسیار تودار و خودخور هستند، احساس های واقعی خود را به طرف مقابل نشان نمی دهند. این ویژگی، حتّی درباره افراد خانواده شان هم گواه بوده، سبب می شود تا هنگام برقراری رابطه دوستی حتّی با نزدیکان و خویشان، اندک اندک سوءتفاهم هایی را در زندگی پدید آورند. نیز یادمان باشد که به طور طبیعی، احساسات منّضاد، گوناگون، سست، متزلزل و دل شورگی ها می تواند پیامدها و آثار منفی را در مسایل عشقی و عاطفی پدید آورد.
سگ و دوستی با ببر:
زادگان سال ببر و سال سگ چون اهداف و خواسته های مشترک و یک سانی دارند و هم فکر و هم اندیشه هستند، زمینه توافق میان آنها بسیار است و می توانند دوستی و پیوندشان را تا مدّت درازی حفظ کنند و پی گیرند.
سگ و دوستی با اسب:
اسب ها برای حفظ ارزش ها و احترام نهادن به تفکّرات و اندیشه های سگ می توانند رضایت و خرسندی آنها را فراهم کنند.
متولّدان سال سگ اگر بخواهند و اراده کنند، در کنار گربه می توانند فرصت های خوب و لحظه های آرام بخشی داشته باشند؛ امّا از آن جایی که خروس، بسیار خودخواه است و بز هم در سخن و گفتگوهای خود، همواره انتقاد می کند و تعبیر و تفسیرهایش پر از طعنه و کنایه است، برای سگ، غیر قابل تحمل است. پس بهتر است برای روابط بهتر و عالی تر،هر دو در سخن، گفتار، منش و رفتارهایشان بازنگری کنند.