خروس

"خروس"بر پایه گاه شمار چین باستان، یا "مرغ" در باور مردم خاور دور، دهمین جایگاه گردونه دوازده ساله را ویژه خود کرده است.
"تخای قوی" در فرهنگ واژه های طالع بینی، به معنای "مرغ" آمده و آن را ماجراجو، حادثه آفرین، شجاع و بی پروا، مستقیم و رک گو، مدافع و حافظ حقوق خود، مغرور، مبارز و ستیزه جوی تعریف کرده اند.
روشن است که مرغ و خروس، ویژگی های یک سان، همتا و مشترکی دارند. آشکارترین آن، خودخواهی، غرور و تکبّر آنهاست که نقطه ضعف مهمّی هم شمرده می شود.
خروس و اندیشه او:
زادگان سال خروس یا مرغ بر این باورند که آن چه می گویند، می اندیشند و به آن اعتقاد دارند، درست و بر حق است و هیچ کم و کاست، ضعف یا نقطه منفی در عقایدشان نیست. همگان باید حرف آنها را گوش کرده، بپذیرند و برای اثبات این نظر، تا حدّ افراط و مبالغه پیش خواهند رفت.
خروس و خودخواهی:
گفتیم که خروس ها برای اندیشه، فکر، گفته و عقایدشان بسیار ارزش قایلند. خود را محترم می شمارند و در این راستا اگر لازم باشد، رویارویی و مبارزه می کنند؛ امّا درباره طرف رو به رو، این جور نیست. خروس ها توقّعی که خودشان از دیگران دارند، همان رفتار را برای مردم پیاده نمی کنند. کمتر به دیگران اعتماد می کنند و برای اندیشه و نظریه مردم، چنان که باید و شاید ارزش و احترامی نشان نمی دهند. حتّی بیشتر وقت ها، احساسات دیگران را ندیده می گیرند و به هنگام گفتگو، با رک گویی و صراحت لهجه، از خرد کردن مخاطب، هیچ ابایی ندارند.
خروس و خودنمایی:
خروس به هر قیمت و هزینه ای که شده، خودنمایی می کند تا توجّه دیگران را به خود جلب کند و روشن است با ویژگی هایی که برشمردیم، هیچ گاه نمی اندیشد که با این احوال، در آینده چه دشواری یا بازتابی را پیش رو خواهد داشت.
گفتیم که متولّدان سال خروس یا مرغ، بسیار و به طور عمیق در پی آن هستند که خودنمایی کرده، دیگران را جذب و جلب خویش کنند؛ امّا در این حالت، اندکی تغییر روش می دهند؛ یعنی، می کوشند شیک و زیبا بپوشند، با ادب و مهربانی رفتار کنند و نیز اگر لازم باشند، با همه محافظه کار بودن، بی پروا و شجاع خواهند شد.
خروس و آرمان گرایی:
خروس، بسیار آرمان گرا یا ایده آلیست است؛ یعنی، چنان خیال پرور که دامنه آن برای نمونه، با خواندن یک کتاب رمان یا دیدن فیلمی هیجان آور گسترده خواهد شد و به آسانی، خود را در قالب قهرمان رمان یا فیلم می پندارد.
خروس و بی پروایی:
خروس یا مرغی که دچار چنین اندیشه و حالتی است، با وجود احساس خود فرمانی، در کنار شجاعت و بی پروایی که از خویش می نماید، شاید جانش را به خطر و سختی اندازد؛ زیرا می دانیم که بی پروایی، همیشه عالی نیست و فرجام خوبی نخواهد داشت، گرچه گفتیم که بیشتر این ماجراجویی ها حکایت از نیاز و حسّ جلب توجّه دیگران به خود است.
خروس و فرجام آرمان گرایی:
ایده آلیست بودن و آرمان گرایی خروس، بیشتر سبب رخوت، رکود و سستی او در کار می شود؛ زیرا گرچه خودنما بوده و می خواهد جالب توجّه باشد و برای همین در مسوولیت های پذیرفته، کوشا و مصصم است، بازده کارش شادی بخش نخواهد بود.
خروس و بزرگ نمایی:
آنها با وجود ویژگی ها و رفتاری که پیشتر گفتیم، بیش از آنکه کار کنند، حرف می زنند و در این سخن گفتن ها، بسیار مبالغه و بزرگ نمایی دارند، ندانسته وقت کشی کرده، زمان را هدر داده و از دست می دهند. همان زمانی که حتماً با اندیشه، کار درست و کوششِ به جای خروس، سامان و بهبود بیشتر و بهتری به همه خطوط زندگی خروس و دیگران می بخشد.
خروس و زندگی:
مرغ ها در طول عمر خود، زندگی پر فراز و نشیبی را خواهند گذراند. گاهی در اوج توانایی، خرسندی و خوش بختی و گاهی در قهقرا و ژرفای بدبختی، فلاکت و شکست.
انگار که طبیعت، حدّ میانه ای برای سرنوشت و زندگی مرغ یا خروس ننوشته است، یا کاملاً مرفه و ثروتمند، یا بی چاره و ورشکسته. گاهی سرشار از عشق و زمانی تهی از عشق.
خروس، جوانی و پیری:
دوران جوانی وی، بیشتر در تلاطم و آشوب می گذرد؛ ولی سال خوردگی اش به نسبت، با آرامش و خوشی رو به رو خواهد بود.
خروس و کار:
زادگان سال مرغ یا خروس در گزینش کسب و کار و حرفه، دو گروه می شوند:
گروه نخست، عاشق کشت، برداشت و کشاورزی هستند و از این راه، می توانند پیروزی های چشم گیری به دست آورند.
دومین گروه، بیشتر، خواستار فعّالیّت های اجتماعی هستند و دوست دارند جذب بخش های استخدامی شوند. چنان که در ارتش و کارهای سپاهی و نظامی هم خود را بسیار می توانند بنمایند. در واقع، خواهان آن هستند که بیشتر در جمع، خودنمایی کرده، اندیشه و خلّاقیّت خویش را به نمایش بگذارند. در این مورد باید بدانید که شانس و بخت با خروس یاری می کند و فرصت هایی را برای درخشیدنش پدید می آورد. او هم با کوشش و پشت کاری که دارد حتماً می تواند در بدترین اوضاع، موقعیّت مناسبی برای خود پدید آورد و بنابراین، بهتر است در پی کارها و مشاغلی باشد که همواره، میان مردم و در ارتباط با ایشان باشد.
خروس و کارهای اجتماعی:
برای خروس یا مرغ، در کارهای اجتماعی مرتبط با مردم، همیشه امکان درخشیدن است، حال چه گارسن و کارمند رستوران باشد، یا جراح یا استاد دانشگاه. می بینید که در همه این کارها گرچه متفاوت و ناهمگون است، مرتبط با مردمند.
خروس و امور اقتصادی:
شمّ اقتصادی خروس ها در میدان کوشش های مالی و تجاری، ضعیف است و به نام یک سرمایه گذار، به دشواری برمی خورند. از سویی، پول نگه دار نیستند؛ یعنی، چنان که پول می سازند و به دست می آورند، به همان سادگی، پول را از دست می دهند که در بیشتر موارد،ایشان به سوی افراط و زیاده روی؛ یا کوتاهی، کاستی و تفریط پیش می روند.
ازسوی دیگر، پس از تحمّل این ماجراها برای به دست آوردن پول بیشتر، زحمات بیشتری می کشند.
خروس و معجزه:
همه را گفتیم؛ ولی سخنان ما این را نمی رساند که خروس و مرغ، هرگز به طور معجزه و تصادفی، زندگی مرفهّی نداشته یا ثروتمند نخواهد شد تا برای گذران زندگی، پیاپی کار و فعّالیت کند و به امید آن نباشد که در بخت آزمایی یا لاتاری برند شود. دنیا را چه دیدید؟! همه چیز، ممکن خواهد بود. شاید در همین گیر و دارها، شانس به دیدن او آمد و ثروت بسیاری را برایش به ارمغان آورد.
خروس و عشق:
خروس در میدان عشق چه می کند؟
مسایل عاشقانه خروس هم، پیوندی عمیق با تجارت و اقتصاد او دارد؛ یعنی شاید وی برای جلب توجّه طرف مقابلش، ثروت خود را ببازد یا به خطر اندازد.
همه ما باید بدانیم که گردآوری ثروت از راه حلال، کار آسانی نیست. پس در چنین جاهایی، به دوستان مرغ و خروس ما پیشنهاد می شود که پیش از هر تصمیمی، بهتر، بیشتر و عمیق تر بیندیشند و برای روابط خوب با دیگران، هم فکری، تفاهم کامل، عشق، عمر و دوام دوستی ها، دقّت بیشتری در خوب و مثبت بودن رفتار خود با مردم و طرف رو به رو داشته باشند.
پیوند خروس و گاو:
گاوها بسیار محافظه کار و ملاحظه کار هستند و بنابراین، خروس ها با آنها می توانند تفاهم و دوستی طولانی داشته باشند و آن را حفظ کنند.
پیوند خروس و اژدها:
اژدها موجودی بسیار پر انرژی است و در برابر رفتارهای خروس، شکیبایی، صبر و مقاومت ازخود می نماید. پس خروس ها در کنار اژدها می توانند خوش بختی را کامل حس کنند و آرامش داشته باشند.
پیوند خروس و مار:
مار، موجودی اهل خواندن و مطالعه است و این، نقطه مشترک و هم سانی است که خروس یا مرغ را می تواند از هم سخنی و معاشرت با مار بهره مند سازد و هر دو از هم لذّت ببرند و فکری و هم حسّی کنند.
پیوند خروس با گربه، بز، سگ:
گربه، بز و سگ، هر سه وجودی دارای تضاد هستند. پس شاید خروس ها در پیوند، ارتباط و هم سخنی با آنها دچار دشواری شوند یا در دوستی شان، مشکل و سختی پیش آید؛ امّا برای هر چیز، راهی هست. این که هر دو؛ یعنی، خروس و مرغ و طرف مقابلشان گربه بز و سگ، در رفتار، منش، سخن، گفتار و اندیشه، بازنگری و تجدید نظر کنند.
مردان سال خروس:
یادمان باشد که مردان سال مرغ یا خروس، عاشق آن هستند که بیشتر در جمع زنان و محفل زنانه حضور داشته باشند تا بتوانند خودنمایی کنند.
زنان سال خروس:
زنان سال خروس هم، مجلس زنانه و شرکت در میان زنان یا هم جنس های خود را ترجیح می دهند تا با آنها معاشرت، رفت و آمد و هم سخنی داشته باشند. حتّی در گزینش شغل و کار هم، حضور خانم ها را در محیط کارشان ترجیح می دهند و برایشان در درجه نخست و بسیار مهم است.