کتب  مذهبی
 

کتب مذهبی

کتب منتشره:

این بخش اختصاص داده شده به معرفی آثار، ترجمه و تالیفات دانشمندان و محققین یهودی ایرانی در قرون معاصر

v    Publications
This section includes introduction to books and publications of contemporary Iranian Jewish scholars and researchers.

 

  • با کلیک نمودن بر تصویر هر کتاب، می توانید توضیحاتی مختصر راجع به آن دریافت نمایید
     

  • شما می توانید تصویری از کتاب مورد نظرتان را همراه با توضیحات، به آدرس Info@7dorim.com  بفرستید تا ما در این بخش به نمایش بگذاریم


قهیلت یعقوب

ترجمه و تفسیر:
یعقوب نگاری
گنجینه های هفطارا

تالیف و گردآوری:

 یوسف ستاره شناس

آتش دائم
ترجمه:
پرویز مژدهی
اندرز پدران
ترجمه:
شکرالله مهدیزاده
ربی و معجزاتش
تالیف:ربی لووباویچ
ترجمه و تدوین موشه ایساخا ن
پیام زندگی و تفسیر تورات
تالیف:
ربای یدیدیا اِذراحیان
تعصب یا تعمق
تالیف:
یوسف گبای
برگزیده ای از تورات
تالیف:
یوسف محبتی کرمانی
سرود کائنات
ترجمه:
داوید مختار
بن ایش حای
ترجمه :
بنیامین گوهری
مجموعه توراه و هفطارا
ترجمه : حاخام زرگری
و   رحمان پور داود
سلیحوت

سارا و هیلل

ربای داوید شوفط

هگادا

ترجمه :
ربای داوید شوفط

هارامبام

ربی مشه بن میمون
ربای داوید شوفط
حییم وحسد
قوانین و رسوم عزاداری
ربای شموئل پینحاس
زندگی جاودانی
راهنمای سوگواران
ربای داوید شوفط
نیایش روزانه یهود
همراه با ترجمه:
دکتر یونس حمامی
پنج جلد تورا با فارسی
ترجمه و تنظیم:
بنیامین گوهری
سیدور شبات
اولت  شبات
ربای مردخای آقالر
کتاب روش هشانا
ترجمه و تفسیر از
ربای مردخای آقالر
گنجینه گوهرها
نفسیر سفر برشیت
تنظیم یهوشوع نتن الی
گنجینه ای از تلمود
به همت یهودا حی
ترجمه یهوشوع نتن الی
شرعیات دین یهود
به اهتمام
ربای یدیدیا اِذراحیان
مزامیر داوود
ترجمه و تفسیر
ربای یدیدیا اِذراحیان
پنج مگیلوت
ترجمه و تنظیم
ربای یدیدیا اِذراحیان
هگادا شل پسح
ترجمه و تفسیر
ربای مردخای آقالر
نگهداری زبان
ترجمه
الیاهو لوی حییم
احکام و مقررات حضرت موسی
تالیف:
دکتر حبیب لوی

کتاب تهیلیم

ترجمه و تفسیر
حاخام موشه زرگری
بیاموزیم و بیاموزانیم
ترجمه و تالیف
ربای آشر بعلنث

برای هر زمان

ترحمه
حاخام موشه زرگری

قوانین، ترتیب و تقدیم بخور

ترجمه
ربای پینحاس ذبیحی

داوید هملخ

تزجمه و تفسیر
شیمون شمس ( شماش)

رمز

نوشته میخائیل برگ
ترجمه: شیرین دقیقیان

کتاب نخ قرمز

نوشته میخائیل برگ
ترجمه شیرین دخت دقیقیان

درخ حییم (راه زندگی)

تالیف و تدوین
حاخام حییم موره

یدی الیاهو

تالیف
حاخام حییم موره

گدولت مردخای

تالیف و تدوین
حاخام حییم موره

بیانات موره

تالیف
حاخام حییم موره

طریق های طهارت

تالیف
ربای مردخی الیاهو

مزامیر حضرت داوود

چاپ
انجمن کلیمیان تهران

هگادا شل پسح

ترجمه و تدوین
حاخام حییم موره

ستاره ای از یعقوب

ترجمه و تفسیر:
حاخام یعقوب نگاری

نیایش زن یهودی

ترجمه و تالیف:
ملکوک زرگریان

زینتی بین چشمان

گردآوری: ری اوریل دونل
ترجمه ربی دانیل مهبور

سرود مخلوقات

ترجمه:
روبرت ضرابیان

رستگاری یعقوب

تالیف:
حاخام یعقوب نگاری

غزل غزل های سلیمان

ترجمه و تفسیر
داوید مختار

ماشیح

نوشته: ایمانوئل شوحط
ترجمه: یعقوب یروشلمی

صیدور تفیلای شبات

ترجمه و تدوین
ملوک زرگریان

تفیلای شب یک شبات

ترجمه و تدوین
ملوک زرگریان

سیدور کیپوری

ترجمه :
شموئیل شمسیان
گنجینه های هفطارا

تالیف و گردآوری:

 یوسف ستاره شناس

سرود مخلوقات

انجمن کلیمان شیراز
ناشر: جاویدخان داداش

بازنویسی و تفسیر فارسی تورات

به همت زنده یاد :
عزیز الله برجیس

زندگی دوباره

ترجمه: دکتر یهوشوع زرینی
ناشر: منشه ایساخاریان

بیرکت کهنیم

تالیف:

دکتر یوسف پیروزیان

عسل زندگی

تالیف:
داوید شوفط
گنجینه نور
ترجمه و تفسیر:
مئیر ساخانی

پند پدران

ترجمه و تفسیر:
یعقوب نگاری

عبدی یعقوب

تفسیر هفطارا های هفته
حاخام یعقوب نگاری
نیایش قوم یهود
با اهتمام ربای  آذر احیان
انحمن خیریه خراسان
پوریم
اسرار سرمست کننده
میترا مقبوله
صلح و صفا در خانواده
تالیف:
ربی اهرون زکای
بوستنای
ترجمه:
حاخام موشه زرگری

مگیلای استر

ترجمه و تدوین:

هیلل (بهنام) ماه‌گرفته

چشمه نیکبختی

تالیف:

الیاهو نتن الی

گنجینه گوهرها

بقلم:

یهوشوع نتن الی

هارمبام

تهیه و تنظیم:

راو داوید شوفط

فصول پدارن

ترجمه و تفسیر:

دکتر موسی نگاران

نوای افلاک

تالیف و تنظیم

پروانه صراف

راه خد-ا

ترجمه :

مربین بنجی یونسی

گنج دانش

نوشته :

رامین کهن

کشف درون

ترجمه و تفسیر:

داوید مختار

اوتیخون

ترجمه و تفسیر

داوید مختار

هگادای پسح

تهیه و تنظیم:

روبرت لیوی

تهیلیم یوسف تهیلا

 گردآورنده:

بنیامین گوهری

دروازه تناسخ نشاما

نوشته :

حاخام یعقوب نگاری

ده فرمان

گردآورنده :

عزت اللله دلیجانی

تفیلای روز کیپور

گردآورنده :

بهرام آقالر پور

صبح امید

تالیف :

عبدالله امین زاده ناسی

صلیحوت

همراه ترجمه

و هتارت نداریم

ندای ملکوت در دل انسان

تالیف

پروانه دوستان صراف

دانش توراه

تالیف:

دکتر همایون آرام

عشق زندگی

ترجمه

داوید شوفط

تفسیر و توضیحات توراه
تالیف:
داوید چمانی
راز حیات

ترجمه

حاخام موسی زرگری

راه خدا

ترجمه

بنجی یونسی

مگیلت استر

ترجمه

مشه بن لوی