کتب  غیر فارسی
 

کتب غیر فارسی

کتب منتشره:

این بخش اختصاص داده شده به معرفی آثار، ترجمه و تالیفات دانشمندان و محققین یهودی ایرانی در قرون معاصر

v    Publications
This section includes introduction to books and publications of contemporary Iranian Jewish scholars and researchers.

 

  • با کلیک نمودن بر تصویر هر کتاب، می توانید توضیحاتی مختصر راجع به آن دریافت نمایید
     

  • شما می توانید تصویری از کتاب مورد نظرتان را همراه با توضیحات، به آدرس Info@7dorim.com  بفرستید تا ما در این بخش به نمایش بگذاریم


Leaving Iran

By

ISAAC YOMTOVIAN

Les Musiciens Juifs

En IRAN
Alain Chaoulli

IRANO - JUDAICA

AMON NETZER

BEN ZIV

An Invitation to Reason

By:

Nourallah Gabay
Les Juifs D'IRAN

BY:

Alain Chaoulli

Jewish communties of Iran

 

Houman M. Sarshar

VEILED ROMANC

By:

Sion Ebrahimi

50 Years

Edite by :

sason Blom
entopia
تالیف:
جهانگیر صداقت فر
رابطه بین شیعه با اقلیت ها

نوشته:

دانیل صدیق
یهودیان ایران در قرن 19
jew iran 19
دیوید یروشلمی

Many Mistakes

Many Lives

ربی ابراهیم نیسانی
The Jews of Iran
Between Foreigners
دکتر هوشنگ ابرامی

Islamkundliche

Untersuchungen

Farshid Delshad

Persische Chrestomathic

By:

Farshid Delshad

Anthologia Persica

By:

Farshid Delshad

Periodica Persica

persische

Farshid Delshad

VAGABONDS
OF THE WORLD
Dr. MIKE MICHAELS

Georgica Et Irano-Semitica

By:

Farshid Delshad

Contemporary Judaism

تالیف:
دکتر هوشنگ ابرامی

Interaction of Religion

Moralitiy&SocialWork

Farshid Delshad

The wit and wisdom

ضرب المثل ها

Dr Homayoon Aram

Journey from the

 Land of NO

Roya Hakakian

The judeo-persian Poet

Emrani

 David Yerooshalmi

The jews of Iran in

nineteenth Century

David Yerooshalmi

Assassins of the

Turquoise palce

Roya Hakakian

Light And shadow

Story of iranian Jews

David Yerooshalmi

shoe master Joseph

by:

Arsalan Geula

Woman in SHAHNAME

Edit by:

Nahid Pirnaza

From The Shahs

To Los Angeles

Saba Soomekh

Caspian Rain

By

Gina B.Nahai

Moonlight on the

Avenue of Faith

Gina B.Nahai

The Luminous Heart

of Jonahs

Gina B.Nahai

Cry of The Peacook

By

Gina B.Nahai

The Jewish of Iran

edited by:

Houma M. Sarshar

Cry of The Peacook

By

Gina B.Nahai

Sunday's Silence

by:

Gina B.Nahai

Wedding Song

by:

Farideh Goldin

HABIB LEVY

EDITED BY:

NAHID PIRNAZAR

A BAZAAR LIFE

By :

DAVID ALIAANCE
IRANIAN BAHA IS

By :

ARSALAN GEULA

Bastract Romanticism

By :

Albert Boime

Reuben then Rhino

By :

Sion Ebrahimi

MUSICIENS JUIFS EN IRAN

By :

Aliain Chaoulli

BRIDGE

By :

PARVIZ HAKIMI

Iranian cuisine

By :

Vida leveian

Rice

By :

Vida leveian

THE JEWISH ATHLETES
OF IRAN
ARSALAN GEULA
Psychoneurology of
Relationships

NOUSHIN NIKFARJAM

LOVE

By

NOUSHIN NIKFARJAM

Scent of butter flies

By

Dora Levy Mossanen

The last romanov

By

Dora Levy Mossanen

Courtyesan

By

Dora Levy Mossanen

HAREM

By

Dora Levy Mossanen

Love & war

By

Dora Levy Mossanen

Dancing to the darkest light
Soheila Adelipour
Light and shadows

By

David yeroshalmy

IMPOTENCY

By

JAMES J. ELIST

La IMPOTENCIA

By

JAMES J. ELIST

In search of integarity

By

Yosef shahery

 

تعداد کتب :

پیشگفتارهای بعضی از کتب :

Leaving Iran