کتب عبری
 

کتب عبری

کتب منتشره:

این بخش اختصاص داده شده به معرفی آثار، ترجمه و تالیفات دانشمندان و محققین یهودی ایرانی در قرون معاصر

v    Publications
This section includes introduction to books and publications of contemporary Iranian Jewish scholars and researchers.

 

  • با کلیک نمودن بر تصویر هر کتاب، می توانید توضیحاتی مختصر راجع به آن دریافت نمایید
     

  • شما می توانید تصویری از کتاب مورد نظرتان را همراه با توضیحات، به آدرس Info@7dorim.com  بفرستید تا ما در این بخش به نمایش بگذاریم


חוק ליצחק

אור שרגה

שמואל שרגה

קוחר יהוודות איראן

זיכרונות

חביב לוי

Rumi 

by:

Moesh Menashuf
והגדת לבנך מנשה דיין

by:

Menash Dayan

מכתבי אהבה מטהרן

by:

פרי סני

תרנגול פרסי

by:

פרי סני

 

تعداد کتب :