سید عبدالله بهبهانی
 

سید عبدالله بهبهانی  و مشروطیت

 

سید عبدالله بهبهانی

 عصر اول مشروطیت مقارن با اواخر سلطنت خاندان قاجار بود که شامل 5 دوره قانون گذاری است.

 با صدور فرمان مشروطیت، مجلس اول شورای ملی با نطق مظفرالدین شاه قاجار و بدون حضور نمایندگان شهرستان ها افتتاح شد. ریاست مجلس را صنیع الدوله به عهده داشت . در میان اقلیت ها، تنها زرتشتیها، نماینده ویژه ای به نام ارباب جمشید داشتند. یهودیان در این دوره، حضرت آیت الله بهبهانی را به عنوان نماینده خود برگزیدند.
علت انتخاب وی یقیناً اختلاف نظر بین شخصیت های جامعه کلیمیان (حبرا) و نیز با صلاحدید آنان تصمیم گرفته شد جهت حفظ حقوق جامعه کلیمیان ایران در آن برهه حضرت آیت الله بهبهانی به عنوان نماینده جامعه کلیمیان به مجلس راه یابد.

مجلس در اولین دوره خود، با اخذ وام از دولت های روس و انگلیس مخالفت کرد، از مداخله مستشاران خارجی جلوگیری و قدرت بلژیکی ها را نیز محدود نمود. اصلاح بودجه کشور و کاهش مخارج دربار شاهی از اقدامات دیگر در این دوره است . از قوانین مصوبه این دوره می توان به تساوی حقوق پیروان مذاهب، تشکیل ایالات و ولایات، آزادی مطبوعات و قانون بلدیه(شهرداری) اشاره کرد.

شروع دوره: 16 مهرماه 1285 هجری شمسی
پایان: 2 تیرماه 1287

 

تاریخچه حضور نمایندگان اقلیت های دینی ایران در مجالس قانون گذاری
مقدمه:
حضور جوامعی غیر مسلمان که با عنوان اقلیت های دینی شناخته می شوند، به ویژه کلیمیان سابقه طولانی در تاریخ ایران دارند. با آغاز عصر مشروطیت نهادی به عنوان مجلس شورای ملی عهده دار قانون گذاری، نظارت بر امور کشور و انعکاس خواسته های ملت در مسائل اجتماعی و سیاسی کشور شد . از همین زمان موضوع توجه به حقوق و نظرات جوامع اقلیت های مذهبی نیز مد نظر قرار گرفت و تا به امروز، نمایندگانی از سوی این جوامع در میان سایر نمایندگان ملت در مجلس شورا حضور می یابند. در این گفتار به طور مجمل، تاریخ مجلس شورای ملی و بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر حضور نمایندگان اقلیت ها به سه عصر تقسیم و مورد بررسی قرار می گیرد.
 

****
 

عصر اول مشروطیت
افتتاح مجلس شورای ملی
عصر اول مشروطیت مقارن با اواخر سلطنت خاندان قاجار بود که شامل 5 دوره قانون گذاری است.
 

دوره اول
شروع : 16 مهرماه 1285 هجری شمسی
پایان: 2 تیرماه 1287
با صدور فرمان مشروطیت، مجلس اول شورای ملی با نطق مظفرالدین شاه قاجار و بدون حضور نمایندگان شهرستان ها افتتاح شد. ریاست مجلس را صنیع الدوله به عهده داشت . در میان اقلیت ها، تنها زرتشتیها، نماینده ویژه ای به نام ارباب جمشید داشتند. یهودیان در این دوره، حضرت آیت الله بهبهانی را به عنوان نمانیده خود برگزیدند.
علت انتخاب وی یقیناً اختلاف نظر بین شخصیت های جامعه کلیمیان (حبرا) و نیز با صلاحدید آنان تصمیم گرفته شد جهت حفظ حقوق جامعه کلیمیان ایران در آن برهه حضرت آیت الله بهبهانی به عنوان نماینده جامعه کلیمیان به مجلس راه یابد.
مجلس در اولین دوره خود، با اخذ وام از دولت های روس و انگلیس مخالفت کرد، از مداخله مستشاران خارجی جلوگیری و قدرت بلژیکی ها را نیز محدود نمود. اصلاح بودجه کشور و کاهش مخارج دربار شاهی از اقدامات دیگر در این دوره است . از قوانین مصوبه این دوره می توان به تساوی حقوق پیروان مذاهب، تشکیل ایالات و ولایات، آزادی مطبوعات و قانون بلدیه(شهرداری) اشاره کرد.
مجلس اول توسط لیاخوف روسی به توپ بسته شد و محمد علی شاه با این مجلس مخالفت کرد و دوره اول فترت شروع شد (استبداد صغیر). مبارزات مردمی موجب پناهندگی محمد علی شاه به سفارت روس شد.
با انتخاب احمد میرزا، مجلس اول مجدداً کار خود را شروع کرد و مقدمات انتخابات مجلس دوم فراهم گشت.
دوره دوم
شروع:24 آبان 1288
پایان: 3 دی 1290
ریاست مجلس: مستشار الدوله (میرزا صادق خان)
نماینده کلیمیان:دکتر میرزا لقمان نهورائی
دوره سوم
شروع: 14 آذر 1293
پایان:21 آبان 1294
ریاست مجلس: حسین پیرنیا موذن الملک
نماینده کلیمیان:دکتر میرزا لقمان نهورائی
دوره چهارم
شروع:1 تیر 1300
پایان: 30 خرداد 1302
نماینده اول تهران: سید حسن مدرس
نماینده کلیمیان:دکتر میرزا لقمان نهورائی
دوره پنجم
شروع: 22 بهمن 1302
پایان: 22 بهمن 1304
ریاست: حسین خان پیرنیا موذن الملک
نماینده کلیمیان:ساموئل حییم
عصر دوم مشروطیت
سلطنت رضا شاه
دوره ششم
شروع:19 تیر 1305
پایان:22 مرداد 1307
ریاست مجلس: سید محمد تدوین
نماینده کلیمیان:دکتر میرزا لقمان نهورائی
دوره هفتم
شروع:14 مهر 1307
پایان: 14 آبان 1309
ریاست مجلس:دادگر عدل الملک
نماینده کلیمیان:دکتر میرزا لقمان نهورائی
دوره هشتم
شروع: 24 آبان 1309
پایان: 24 دی 1311
ریاست مجلس:دادگر عدل الملک
نماینده کلیمیان:دکتر میرزا لقمان نهورائی
دوره نهم
شروع:24 اسفند 1311
پایان:24 فروردین 1314
ریاست مجلس:دادگر عدل الملک
نماینده کلیمیان:دکتر میرزا لقمان نهورائی
دوره دهم
شروع:15 خرداد 1314
پایان: 22 خرداد 1316
ریاست مجلس: میرزا حسن خان اسفندیاری محتشم السلطنه
نماینده کلیمیان:دکتر میرزا لقمان نهورائی
دوره یازدهم
شروع:20 شهریور 1316
پایان: 27 شهریور 1318
ریاست مجلس: میرزا حسن خان اسفندیاری محتشم السلطنه
نماینده کلیمیان: دکتر میرزا لقمان نهورائی
دوره دوازدهم
شروع:3 آبان 1318
پایان: 9 آبان 1320
ریاست مجلس: میرزا حسن خان اسفندیاری محتشم السلطنه
نماینده کلیمیان:دکتر میرزا لقمان نهورائی
عصر سوم مشروطیت
سلطنت محمد رضا شاه
دوره سیزدهم
شروع:22 آبان 1320
پایان: 1 آذر 1322
ریاست مجلس: میرزا حسن خان اسفندیاری محتشم السلطنه
نماینده کلیمیان:دکتر میرزا لقمان نهورائی
دوره چهاردهم
شروع:6 اسفند 1322
پایان: 21 اسفند 1324
ریاست مجلس:سید محمد صادق طباطبائی
نماینده کلیمیان:مراد اریه
دوره پانزدهم
شروع:25 تیر 1326
پایان:6 مرداد 1328
ریاست مجلس: رضا حکمت (سردار فاخر)
نماینده کلیمیان:مراد اریه
دوره شانزدهم
شروع:20 بهمن 1328
پایان: 29 بهمن 1330
ریاست مجلس: رضا حکمت
نماینده کلیمیان: دکتر موسی برال
دوره هفدهم
شروع:7 اردیبهشت 1331
پایان:28 آبان 1332
ریاست مجلس: دکتر امامی و دکتر معظمی
در این دوره هیچ یک از اقلیت ها در مجلس نماینده ندارند.
دوره هجدهم
شروع:27 بهمن 1332
پایان: 26 فروردین 1335
ریاست مجلس: سردار فاخر حکمت
نماینده کلیمیان:مراد اریه
دوره نوزدهم
شروع:10 خرداد 1335
پایان:29 خرداد 1339
ریاست مجلس: سردار فاخر حکمت
نماینده کلیمیان:مراد اریه
دوره بیستم
شروع:2 اسفند 1339
پایان: 19 اردیبهشت 1340
ریاست مجلس: سردار فاخر حکمت
نماینده کلیمیان: مراد اریه
دوره بیست و یکم
شروع:14 مهر 1342
پایان:13 مهر 1346
ریاست مجلس:مهندس عبدالله ریاضی
نماینده کلیمیان: جمشید کشفی
دوره بیست و دوم
شروع: 1346
پایان: 1350
ریاست مجلس: مهندس عبدالله ریاضی
نماینده کلیمیان:لطف الله حی
دوره بیست و سوم
شروع:9 شهریور 1350
پایان: 16 شهریور 1354
ریاست مجلس: مهندس عبدالله ریاضی
نماینده کلیمیان:لطف الله حی
دوره بیست و چهارم
شروع: 17 شهریور 1354
پایان: بهمن 1357
ریاست مجلس: مهندس عبدالله ریاضی
نماینده کلیمیان: یوسف کهن
 

 

دوره های مجلس شورای اسلامی
دوره اول (مجلس شورای اسلامی)
شروع:7 خرداد 1359
پایان:7 خرداد 1363
ریاست مجلس: حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی
نماینده کلیمیان: اسحق فرهمند پور (اعتبار وی رد شد) - خسرو ناقی (میان دوره اول)
دوره دوم(مجلس شورای اسلامی)
شروع:7 خرداد 1363
پایان:7 خرداد 1367
ریاست مجلس: حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی
نماینده کلیمیان: مرحوم دکتر منوچهر نیکروز
دوره سوم(مجلس شورای اسلامی)
شروع:7 خرداد 1367
پایان: 7 خرداد 1371
ریاست مجلس:حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی- مهدی کروبی
نماینده کلیمیان: مرحوم دکتر منوچهر نیکروز
دوره چهارم (مجلس شورای اسلامی)
شروع:7 خرداد 1371
پایان:7 خرداد 1375
ریاست مجلس: حجت اسلام کروبی- علی اکبر ناطق نوری
نماینده کلیمیان:دکتر کورس کیوانی
دوره پنجم (مجلس شورای اسلامی)
شروع:7 خرداد 1375
پایان: 7 خرداد 1379
ریاست مجلس: حجت اسلام علی اکبر ناطق نوری
نماینده کلیمیان: دکتر منوچهر الیاسی
دوره ششم (مجلس شورای اسلامی)
شروع: 7 خرداد 1379
پایان: 7 خرداد 1383
ریاست مجلس: حجت اسلام مهدی کروبی
نماینده کلیمیان: مهندس موریس معتمد
دوره هفتم (مجلس شورای اسلامی)
شروع: 7 خرداد 1383
پایان: 7 خرداد 1387
ریاست مجلس: غلام علی حداد عادل
نماینده کلیمیان: مهندس موریس معتمد

دوره هشتم (مجلس شورای اسلامی)
شروع: 7 خرداد 1387
پایان: 7 خرداد 1391
ریاست مجلس: دکتر لاریجانی
نماینده کلیمیان: دکتر سیامک مره صدقدوره

نهم (مجلس شورای اسلامی)
شروع: 7 خرداد 1391
پایان: 7 خرداد 1394
ریاست مجلس: دکتر لاریجانی
نماینده کلیمیان: دکتر سیامک مره صدق 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
دکتر ميترا مقبوله
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.