پاناروما ( سراسرنما)

هدف از ایجاد بخش پاناروما، معرفی و ارائه نمودن آثار ابنیه فرهنگی بجامانده از خلاقیت های هنری و معماری موجود در مکان های فرهنگی و مذهبی ( کنیساها، زیارتگاها و دیگر اماکن) کلیمیان می باشد.
مرکز پژوهش و مطالعات ایرانیان یهودی، به جهت حفظ این گنجینه ها که نشات گرفته از باورهای مذهبی و نیز شکوفایی استعدادهای نسل پیشین جامعه کلیمی می باشد. اقدام به  تهیه فنی تصاویری با کیفیت بالا، بصورت سراسرنما ( سه بعدی) نموده است.
برای بهره گیری از سیستم پاناروما، روی نام مکان مورد نظر کلیک کنید، در قسمت پایین گزینه هایی نمایان می شود که با انتخاب و کلیک و حرکت دادن روی آنها می توانید قسمت های مورد نظرتان را از جهات متفاوت و  نزدیکتر مشاهده کنید. گویی خود در آن مکان حضور دارید!!
 


The purpose of designing the " Panoramic view section " on this page, is to present and showcase cultural monuments left from artistic and architectural creations , existing in cultural and religious places :

-- www.7dorim.coms .
-- shrine .
-- Other jewish places .


The " Iranian jewish center of research and studies " , for protecting these treasures originated from religious belief and also talents' growth of the past generation of jewish society , has decided to produce technical images with high quality " 3 D " .

In the lower section , by selecting , clicking and moving over selected area , you can see your favorite sections with different view and " closer snap shots " .

It will feel as if you are present at this space .


بخشهای پاناروما :
زیارتگاه ها Iranian Jewish Shrines
حبقوق نبی-استرمردخای- موشه هلوی-ملاماری- اورشرگا-شوش دانیال- بهشتیه خاوران
کنیساهای تهران Synagogues of Tehran
حییم - لهستانی ها- اتفاق-یوسف آباد-حکیم آشر-ابریشمی -سیدخندان
--خراسانی ها-عزرا یعقوب- باغ صبا کوچک -باغ صبا قدیم-زرگریان - حکیم ()

میقوه های تهران Mikvot (Ritual Baths) of Tehran
ابریشمی -یوسف آباد-حمام کشوریه
 کنیساهای اصفهان Synagogues of Isfahan
بهار-بزرگ- حاجی الی- کتر داوید-خاکشور- ملاداوید-ملاسلیمان
 ملایعقوب-9-ملاشمعون- ملانیسان-موشه گلی-شموئل حناساب- یعقوب مسجدی - میقوه اصفهان

کنیساهای شیراز Synagogues of Shiraz
دلرحیم کوچک - دلرحیم ( سالن ابرهام)

 کنیساهای یزد Synagogues of Yazd
ملا آق بابای یزد

کنیساهای کرمانشاه Synagogues of Kermanshah
کنیسای بزرگ

 یهودیان کرمان Jewish of Kerman
کنیسای کرمان
بهشتیه کرمان

 یهودیان رفسنجان Jewish of Rafsanjan
کنیسای رفسنجان
بهشتیه رفسنجان

 یهودیان سیرجان Jewish of Sirjan
کاروانسرای سیرجان
بهشتیه سیرجان

 


 

زیارتگاه ها

Habacuc
Shrine
Toyserkan

 

زیارتگاه
حبقوق نبی
تویسرکان1

 

Ester & Mordekhay
Shrine
Hammedan

 

زیارتگاه
استر مردخای
همدان2


 

mosheh Ha Levi
Shrine
Kashan

 

زیارتگاه
موشه هلوی
کاشان3

 

Oor Sharaga
Shrine
Yazd

 

زیارتگاه
اورشرگا
یزد4

 

Danial
Shrine
shoosh

 

زیارتگاه
دانیال
شوش5

 

sara bat Asher
Shrine
Esfahan

 

زیارتگاه
ساره بت آشر
اصفهان6

 

Beheshtiyeh
Khavaran Shrine
Tehran

 

زیارتگاه
بهشتیه خاوران
تهران7

 

 

کنیساهای تهران

Haeem
Synagogue
Tehran

 

کنیسای
حییم
تهران8

 

Polish
Synagogue
Tehran

 

کنیسای
لهستانی ها
تهران

9

 

Etefagh
Synagogue
Tehran

 

کنیسای
اتفاق
تهران

10

 

YousefAbad
Synagogue
Tehran

 

کنیسای
یوسف آباد
تهران11

 

Hakim Asher
Synagogue
Tehran

 

کنیسای
حکیم آشر
تهران12

 

Abrishami
Synagogue
Tehran

 

کنیسای
ابریشمی
تهران
13


 

Seyed Khandan
Synagogue
Tehran

 

کنیسای
سید خندان
تهران
14


 

Korasaniha
Synagogue
Tehran

 

کنیسای
خراسانی ها
تهران
15


 

Ezra Yaghoob
Synagogue
Tehran

 

کنیسای
عزرا یعقوب
تهران
16


 

Bagh Saba2
Synagogue
Tehran

 

کنیسای
باغ صبا2
تهران17

 

Bagh Saba
Synagogue
Tehran

 

کنیسای
باغ صبا
تهران
18

 

Zargarian
Synagogue
Tehran

 

کنیسای
زرگریان
تهران
19

 

Hakim
Synagogue
Tehran

 

کنیسای
حکیم
تهران
20

 

Darvaze Dollat
Synagogue
Tehran

 

کنیسای
دروازه دولت
تهران
21

 

 

 

میقوه های تهران

Abrishami
Mikve
Tehran

 

میقوه
ابریشمی
تهران


 


22

 

Yousrf ABAD
Mikve
Tehran

 

میقوه
یوسف آباد
تهران

23

 

Keshvariyeh
Public bath
Tehran

 

حمام
کشوریه
تهران

24

 

کنیساهای اصفهان

Bahar
Synagogue
Isfahan

 

کنیسای
بهار
اصفهان


 


25

 

Bozorg
Synagogue
Isfahan

 

کنیسای
بزرگ
اصفهان
26

 

Hajii Eli
Synagogue
Isfahan

 

کنیسای
حاجی الی
اصفهان
27

 

keter David
Synagogue
Isfahan

 

کنیسای
کتر داوید
اصفهان
28

 

khakshur
Synagogue
Isfahan

 

کنیسای
خاکشور
اصفهان
29

 

mola daviz
Synagogue
Isfahan

 

کنیسای
ملا داویز
اصفهان


 


30

 

mola soleiman
Synagogue
Isfahan

 

کنیسای
ملا سلیمان
اصفهان
31

 

mola yaghob
Synagogue
Isfahan

 

کنیسای
ملا یعقوب
اصفهان
32

 

mola_shimon
Synagogue
Isfahan

 

کنیسای
ملا شیمعون
اصفهان
33

 

Molanisan
Synagogue
Isfahan

 

کنیسای
ملا نیسان
اصفهان
34

 

moshe goli
Synagogue
Isfahan

 

کنیسای
موشه گلی
اصفهان


 


35

 

shemoel hanasab
Synagogue
Isfahan

 

کنیسای
شموئل حناساب
اصفهان


 


36

 

yaghub masjedi
Synagogue
Isfahan

 

کنیسای
یعقوب مسجدی
اصفهان
37

 


Mikveh
Isfahan

 

میقوه
اصفهان


 


38

 

کنیساهای شیراز

Delrahim
Synagogue
Shiraz

 

کنیسای
دلرحیم کوچک
شیراز
39

 

Delrahim
Synagogue
Shiraz

 

کنیسای
دلرحیم(سالن ابراهام)
شیراز
40

 

 

کنیساهای یزد

Moloa Agh Baba
Synagogue
Yazd

 

کنیسای
ملا آقابابا
یزد
41


 

 

کنیساهای کرمانشاه

Bozorg
Synagogue
KermanShahan

 

کنیسای
بزرگ
کرمانشاه
42

 

 یهودیان کرمان

Synagogue
Jewish
Kerman

 

کنیسا
یهودیان
کرمان 


43


 

Cemetery
Jewish
Kerman

 

آرامگاه
یهودیان
کرمان


 


44


یهودیان رفسنجان

Synagogue
Jewish
Rafsanjan

 

کنیسا
یهودیان
رفسنجان45


 

Cemetery
Jewish
Rafsanjan

 

آرامگاه
یهودیان
رفسنجان46


یهودیان سیرجان


 کاروانسرای سیرجان (محل کسب یهودیان در دهه 1300 خورشیدی ) 1919

caravanserai
Jewish
Sirjan

 

کاروانسرا
یهودیان
سیرجان47


 

Cemetery
Jewish
Sirjan

 

آرامگاه
یهودیان
سیرجان48

 

 

 

این بخش در حال گسترش می باشد...

 

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها
Colloquial
 گویشهای اصیل  

     


در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

 

بخشهای اصلی سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma