کتوبای شمال غرب ایران
 

کتوبای شمال غرب ایران

 

 
   
 

 

1

ترجمه متن بالای کتوبا:
براخا کردند ریوکا را و گفتند، خواهر ما تو باشی به هزاران بیود(هزار) و ارث ببرند نسل تو دروازه دشمنانت را.
خارج شوید و ببینید دختران صیون ، پادشاه شلمو را با تاجی تاحور(پاک) کرده اورا مادرش در روز ازدواج و شادی قلبش.
تاریخ کتوبا: سه شنبه پنجم آدار شنی سال 5407 عبری مطابق با 1644 میلادی
شهود حاضر:بنیامین بن یسحاق (شاهد)، ملا بن یسحاق
نوع خط کردی (آرامییت ) متعلق به نواحی شمال غرب ایران