شما می توانید یکی از تاریخ های شمسی و میلادی را، ابتدا بوسیله انتخاب کرده سپس تاریخ روز، ماه و سال آنرا در مقابلش وارد کنید. با زدن دکمه Convert، معادل تاریخ عبری و قمری آن همراه با پاراشای هفته را مشاهده خواهید کرد. ضمنا باکلیک نمودن بر دکمه almanac ، سالنامه یکساله مورد نظر خودرا مشاهده نمایید.
نیز می توانید با کلیک نمودن بروی یکی از دکمه های Bar Mitzvah و یا Bat Mitzvah تاریخ برگزاری آیین شبات برمیصوا یا بت میصوا را همراه با پاراشای آن دریافت کنید.
نمادهای صورت فلکی ماه ها بر اساس گاهشمار عبری تنظیم شده است.
 تاریخ روز و ساعات شرعی طبق وقت محلی در مقیاس با زمان گرینویچ محاسبه می شود.
در صورتی که نام شهر شما در لیست قرار ندارد می توانید با تعین طول و عرض جغرافیاییی، مکان دقیق مورد نظر خود را مشخص کنید .
نیز می توانید با درنظر گرفتن تغییرات وقت تابستانی، زمان روشن کردن چراغ شبات و دیگر ساعات شرعی منطبق با زمان استاندارد شهر خودتان را داشته باشید.
 برای توضیحات بیشتر برروی  Help کلیک کنید.

جدول تبدیل تاریخ های شمسی و میلادی به عبری و قمریجدول تبدیل تاریخ های شمسی و میلادی به عبری و قمری
Table for convert of dates

 

Year

Month

Day  
  Solar شمسی
  Gregorian میلادی
  Hebrew

عبری    
  Lunar

قمری  

Specify Gregorian or Solar calendar date, then after pressing 'convert' button, would get it in Hebrew and Lunar date.

 

 Specify Gregorian or Solar Birthday then after pressing  Bar/bat mitzvah button, you would get it in Hebrew date. 

The Zodiac signs are based on the Hebrew calendar.
And date and Candle Lighting has been calculated in local time related of Greenwich.

تنظیم ساعات رسمی جهان براساس طول و عرض جغرافیایی:

Advance Local and Time Settings(Manual):

Time Zone:

  با گرینویچ:

اختلاف ساعت
 

DEG

: MIN  

Latitude:

:  
 

DEG

: MIN  

Longitude:

  :    

تنظیم ساعات شرعی براساس وقت تابستانی Yes No 

برای مشاهده سالنامه کامل تطبقی (میلادی، عبری، شمسی و قمری) همراه با موعدیم ، مناسبت ها و رویدادهای مهم جهان، برروی این قسمت کلیک کنید.

ALMANAC
Specify Gregorian, Hebrew, Solar and lunar Calendar after pressing date bottom, would get it one sechedule of Synchronization

 
 
 

Times for My City  ساعات شرعی

Sunrise

Sunset

MinkhaEnd
طلوع غروب پایان مینحا
 
 

  ساعات محلی چند شهر جهان:

LosAngeles

NewYork

Tehran

Jerushalem

London

South Africa

Supported by:www.worldtimeserver.com

علائم ماه های صور فلکی:

                       

علائم سالهای چینی: